Możliwość wykorzystania map katastru austriackiego przy modernizacji ewidencji gruntów' i budynków

Authors:
1
Katedra Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich AR w Krakowie

In work one executed the comparison of cadastral map and numeric map contents in range of borders of so called “role and “zarębki” in village Juszczyna. Comparison of these two cartographical elaborations was performed by using affine transformation. Results of analysis of borders points coordinates and their cartographical seizure one executed at use of the computer program EWMAPA.

1.     Katalog. 1932. Wiadomości Służby Geograficznej. Z. 8.

2.     Latoś S., Maślanka J. 1998. Analiza dokładności map numerycznych i cyfrowych. Zesz. Nauk. AGH, ser. Geodezja, t. 4, z. 2.

3.     Noga K. 1973. Zmodyfikowany sposób obliczania deformacji map. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 4.

4.     Pietrzak L. 1994. Skanowanie i w'ektoryzacja jako metoda pozyskiwania danych graficznych dla systemów informacji przestrzennych. W: Mat Konf. Nauk.-Techn. nt. System informacji przestrzennej o lasach. Politechnika Warszawska.

5.     Instrukcja B-IX.I959. Pomiary uzupełniające. GUGIK Warszawa.

6.     Instrukcja EWMAPA v. 5,0. Firma GEOB1D, Katowice.