The Polish agriculture transformation and forest complexes areas creation

Authors:
1
Katedra Dróg i Geodezji, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka

Zalesianie gruntów rolnych stało się aktualnie najpowszechniejszym i najhardziej oczekiwanym zabiegiem transformacji polskiego rolnictwa, szczególnie na obszarach kraju o niskiej jakości bonitacyjnej gruntów. W artykule podjęto próbę przedstawienia problemów tworzenia kompleksów leśnych w aspekcie powierzchniowym, co obok innych analiz winno być brane pod uwagę w procesie planowego kreowania nowych kompleksów leśnych na danym obszarze.

1.     Andrzejewski R.: 1991: Mala encyklopedia leśna Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2.     Cieślak M.: 1991: Awifauna lęgowa rozdrobnionych lasów wschodniej Polski Not. om. 32: 77-88

3.     Cieślak M.: 1993: Relacje między przestrzenną strukturą lasów a awifauną lęgową Prądnik, Prace Muzeum Szafera 7/8: 249-255

4.     Cieślak M.: 1996: Zagrożenia i kierunki ochrony biologicznej rozdrobnionych kompleksów leśnych, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa

5.     Council Regulation (EEC) Na 2080 / 92 of 30 June 1992 instituting a Community aid scheme for forestry measures in agriculture

6.     Krajowy program zwiększenia lesistości 1995: Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa

7.     Krebs Ch. J.: 1996: Ekologia Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

8.     Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 200lr. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz. U. Nr 38 poz. 454 z 2001 r.

9.     Rychling A., Sololn J.: 1998: Ekologia krajobrazu Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

10.     Wytyczne w sprawie ustalenia granicy polno-leśnej 1989 Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa