Systemy informacji przestrzennej w Polsce i kierunki ICH rozwoju

Authors:
1
Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie

The paper presents general aims, taks and assumptions of the organizational and functional structure of the domestic spatial information system (SIS), which is to provide skilled sendee for the public issues. The system is of dispersed and open character; it bases on the existing databases and SIS - and is elaborated variantly. The evolution of the SIS is strictly connected with progress in informatics techniques. The system will enable transition of various dispersed structures into a new integrated SIS, which will give new quality thanks to easy and quick accessibility of data (and other generated products) and their proper information value.

1.     Bielecka E., Ney B. 1999. Uczestnicy SIP w Polsce. Ich wzajemne związki i oczekiwania wobec systemu. Prace IGiK, XLV1, z. 99, Warszawa.

2.     INVISIP. 2002. Piąty Program Ramowy - IST-2000-2964 UE. Information Visualisation for Site Planning. Information Society Technologies (1ST) Programme.

3.     Koreleski K., Sałata T. 2003. Problematyka rozproszonych systemów informacji przestrzennej w Polsce w aspekcie potrzeb planowania przestrzennego. Inżynieria Rolnicza PAN (w druku).

4.     Linsenbarth A. 2000. Krajowy system informacji przestrzennej, materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej: Systemy Informacji Przestrzennej, Zegrze k.Warszawy, 12-14 czerwca.

5.     Ney B. 1997. Informacja przestrzenna w strategii rozwoju miast i regionów. Człowiek i Środowisko 21 (2) s 193-206.

6.     Ney B. 1998. Ogólna charakterystyka Systemu Informacji Przestrzennej w Polsce; założenia PBZ 024-23, Prz. Geod. 4, s. 20-23.