Zagadnienie oceny dokładności aproksymacji powierzchni terenu przy pomocy metod geodezyjnych

Authors:
1
Zakład Geodezji i Fotogrametrii Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

In the paper review of the methods of numerical approximation of the land surface are presented. The investigations prove that the methods of approximation which involve correlation between the terrain points having essential significance. Are presented also problem of estimation of the accuracy of approximation of the land surface based on DTM end method of estimation of accuracy. It follows from the investigations that the proposed in the paper method of estimation of the accuracy of approximation of the land surface, based on the grid of points, is simple and quick. The use of DTM methods allows fast incorporation of the data into the spatial information systems (LIS-GIS) and their wide application for the civil and environmental engineering.

1.     ACKERMANN F.,          1980:     The accuracy of digital terrain models.Proc.of 37th Photogrammetric

Week, University of Stuttgart.Stuttgart, 1980,nr 234.

2.     CLAUSS S.,1963:Untersuchungen uber Bodenrauhigkeit und Kleinstformen. Vermesst., 1963,nr 10

3.     FREDRIKSEN P., JACOBI O., KUBIK K.,1986.Optimum sampling spacing in digital terrain

models. Ibid., 1986,N 23.

4.     FINSTERWALDER R.,1957: Photogrammetrische Höhenschichtlinien. Z.Vermessungsw'essen 1957, nr 10

5.     GAŻDZ1CKI J., 1975: Informatyka w geodezji i kartografii. PPWK, Warszawa 1975.

6.     GAŻDZICK1 J., 1990 : Systemy informacji przestrzennej. PPWK, Warszawa 1990.

7.     KRAUS K., 1971: Automatische Berechnung des digitale Höhenlinien.Z.Vermessmgsw.m 6,1971

8.     KURCZYŃSKI Z„ PREUSS R., 2000 : Podstawyr fotogrametrii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.

9.       LI ZNILIN., 1 993.Mathematical models of the accuracy of digital terrain model surface lineary constructed from square gridded data. Photogrammetric Record, 1993, Nr 14 (82).

10.        PIASEK Z., MILBERT S., PIERZCHAŁA H., 1981: Przegląd numeiycznych modeli terenu.

Zesz.Nauk. AGH,Geodez.,z,62,Kraków 1981

11. SCHUT G.H., 1976: Review of interpolation methods for digital terrain models.XIIth Congress of the International Society for Photogrammetry.Helsinki,1976.

12. SIERBIENIUK G.H.,i inni, 1990 : Metody modelirowanija geopoliejpo dannym w nieregularno rozpolożennych toczkach.Geodezya i Kartografia, nr 11,Moskwa 1990.

13.SUNKEL K., 1980: General Surface representation Model Designeg for Geodesy. The Ohio State University, Raport No 292,1980.

14.    WYSOCKI J., 1977 : Ocena dokładności fotogrametrycznych opracowań wysokościowych i analiza możliwości ich wykorzystania dla potrzeb wodnomelioracyjnych. .Zeszyty Naukowe SGGW-AR, Melioracje Rolne, 16, Warszawa 1977.

15.    WYSOCKI J., \919:Analiza dokładności opracowań warstwicowych do projektowania drenowania użytków rolnych. Zesz. Nauk. SGGW-AR, Melioracje Rolne, 1979,nr 18.

16.    WYSOCKI J.,1981: Comparative analysis of chosen methods of testing contour lines. Ann. Wars. Agricult. Univ. SGGW, Land Reclam. 19,1981.

17.    WYSOCKI J., 1984 : Wykorzystanie zdjąć lotniczych i metod slereofotogrametrycznych dla potrzeb wodnomelioracyjnych. Przegląd Geodezyjny nr 5, Warszawa 1984.

18.    WYSOCKI J., 1985: O dokładności map warstwicowych przy cięciu równym 0,25m. Przegl.Geodez.,nr.4-5.Warszawa                                                                                                                                                                         

19.    WYSOCKI J., 1987: Problemy dokładności nowoczesnych technik opracowania wielkoskalowych map warstwicowych pod kątem potrzeb wodnomelioracyjnych. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1987

20.     WYSOCKI J.,1995: Porównanie dokładności wybranych metod komputerowych i analogowych wielkoskalowych opracowań warstwicowych. Przegląd Geodezyjny 1995,nr 5.

21.     WYSOCKI J., 1997: On the approximation of the land furface in the computerised methods of working out contour lines .Ann. Wars. Agricult. Univ. SGGR, Land Reclam 28,1997.

22.     WYSOCKI J., 1998: Numeryczny model terenu (NMT) jako baza danych dla przestrzennego urządzania zlewni i potrzeb konstrukcji inżynierskich. Mat. Konf. PAN, SGGW, Warszawa 1998.

23.     WYSOCKI J., 1998: Zagadnienie dokładności numerycznej aproksymacji powierzchni terenu przy pomocy (CMT) NMT. Przegląd Geodezyjny nr 3,Warszawa 1998.

24.     WYSOCKI J., 1998 : Koncepcja metody „elektronicznego stolika” dla tworzenia in situ numerycznego modelu terenu oraz map warstwicowych Przegl. Nauk. Wydziału lnż.iKŚ,z.l4,Warszawal998.

25.     WYSOCKI J., 1999: Ocena dokładności numerycznego (cyfrowego) modelu powierzchni terenu (równinnego). Mat. XIV Konf. KiZG na Wydz. Nieg. Mielno 1999.

26.     WYSOCKI J., 1999 : Metody GPS i możliwości ich zastosowania do tworzenia numerycznego modelu terenu (NMT) dla inżynierii środowiska. Przegląd Naukowy Wydziału Inż.iKŚ,z.l7, Warszawa 1999.

27.     WYSOCKI J.,1999 : Zagadnienie dokładności fotogrametrycznych opracowań wysokościowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 9,Kraków 1999.

28.     WYSOCKI J., 2000: Geodezja z fotogrametrią dla inżynierii środowiska i budownictwa. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000 (podręcznik dotowany przez MEN)

29.     WYSOCKI J., 2000 :Zagadnienie oceny dokładności aproksymacji powierzchni terenu przy pomocy modelu numerycznego (cyfrowego). Przegląd Geodezyjny nr 11, Warszawa 2000.

30.     WYSOCKI J., 2000 : O metodach numerycznego modelu terenu dla budownictwa, inżynierii i kształtowania środowiska Mat konf. PAN, SGGW nt. „Metody geodezji, fotogrametrii i teledetekcji dla inżynierii środowiska i budownictwa. SGGW, Warszawa 2000.