Volume 64, 2003

In this issue

(21 articles)
V. Lityn`skyi, V. M. Kolgunov, V. I. Mukha, V. I. Vashchenko
33-36
H. A. Maksymenko, R. M. Tartachynskyi
37-43
O. Dorozhynskyi, O. V. Tumska, O. Chemerys
117-123