Volume 66, 2005

In this issue

(45 articles)
P. Veselkin, M.Bryn, V. Ivanov, A. H. Yakovliev
24-26
T. H. Shevchenko, O. I. Moroz, V.Tarnavsʹkyy
109-113
S. T. Verbytskyi, R. S. Pronyshyn, Yu. T. Verbytskyi
125-129
B. M. Dzhuman, A.-Yu. S. Kolos, Z. O. Kotyk
134-135
Kh. V. Burshtynska
154-161