Volume 67, 2006

In this issue

(14 articles)
V. Antoniuk, V. Astafiev, V. Hrek, Ye. Klepfer, V. M. Korolov, M. Lobur, V. Nikitchenko, A. I. Vivat, S. Savchuk, T. H. Shevchenko
10-16
K. R. Tretyak, A. Kylchitskiy, Y. I. Golubinka
24-33
A.-Yu. S. Kolos, Z. O. Kotyk
34-35