Volume 68, 2007

In this issue

(43 articles)
30-33
R. Panas, S. G. Hropot
46-52
V. Trembitsky, F. Vishnevsky, A. Bashinsky
96-104
Ihor Kuzio, T. H. Shevchenko, O. I. Moroz, O.D.Kubrak
105-108
S. Savchuk, N. I. Kablak, I. V. Kalynych, I.Prodanets
132-142
I. M. Tsyupak, S. Savchuk, Ya. Boychuk
143-150
Yu. F. Tkachenko, M. R. Ivashchenko
212-217
J. Pijanowski, J. Hernik