Volume 68, 2007

In this issue

(43 articles)
R. Panas, S. G. Hropot
30-33
V. Trembitsky, F. Vishnevsky, A. Bashinsky
46-52
Ihor Kuzio, T. H. Shevchenko, O. I. Moroz, O.D.Kubrak
96-104
S. Savchuk, N. I. Kablak, I. V. Kalynych, I.Prodanets
105-108
I. M. Tsyupak, S. Savchuk, Ya. Boychuk
132-142
Yu. F. Tkachenko, M. R. Ivashchenko
143-150
J. Pijanowski, J. Hernik
212-217