Investment projects and changes in prices of landed properties as reflected in the cadastral value

Authors:
1
Agricultural University of Cracow

Methods of determination of cadastral value have been widely discussed in the literature for a dozen or so years. In each case what is proposed is the application of the mass valuation method based on the analysis of transaction prices which characterise the so-called local market. In such a situation the attributes that affect the cadastral value are the attributes which influence transaction prices. One of the attributes which play the most important role in price formation is the location of a given real property and, hence, its surroundings and neighbourhood. This article is an attempt to carry out an analysis to show the impact of new investment projects on the level of prices of land situated in the vicinity of such projects.

  1. Cellmer R. 1999. Zasady i metody analizy elementów składowych rynku nieruchomości. Educaterra. Olsztyn.
  2. Malczewska A. Ocena wpływu cech niezabudowanych nieruchomości gruntowych na ich wartość w świetle powszechnej taksacji Rozprawa doktorska. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski Olsztyn. 2003.
  3. Sanetra A.,Cieślak І., 2004. Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Olsztyn.
  4. Siejka M. 2006. Problematyka określania wartości nieruchomości w celu ustalenia i wypłaty odszkodowań z tytułu zajęcia gruntów pod drogi publiczne. ZN WSIE. Ropczyce, (przejęty do druku).
  5. Witkowski W.,Budzyński T.,Sobolewska-Mikulska K.,Pułecka A., 2006. Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa.
  6. Wiśniewski R. , 2007. Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości Wyd. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Olsztyn.
  7. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych. 2003. PFSRM. Warszawa.
  8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2004, nr 261, poz 2603 z późn. zol).
  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz U. 2005 r. Nr 131 poz 1092).