Current status and prospects of coordinate support for improving problems cadastre

2008;
: pp. 14-20
1
Lviv Polytechnic National University

On the basis of the survey researches of geodetic points the analysis of a condition of a city network of Lviv with use of modern GNSS-technologies is made.

 

  1. Pro shvalennya Kontseptsiyi Derzhavnoyi programi rozvitku zemelnih vidnosin v Ukrayini na 2006-2010 roki [On Approval of the Concept of the State Program of development of land relations in Ukraine for 2006-2010]. Kyiv, Cabinet of Ministers of Ukraine, 2006.
  2. Kucher, O. Stophay Yu., Visotenko R., Renkevich O. Vprovadzhennya derzhavnoyi geodezichnoyi referentsnoyi sistemi koordinat Ukrayini – USK-2000 [Implementation of state geodetic coordinate system referentsnoyi Ukraine - USC 2000] Tezisy IV mizhnar.-prakt. konf. [Proc. of the IV Int. Science and Practical Conf.] Chernigiv. 2008.
  3. Deyaki pitannya zastosuvannya geodezichnoyi sistemi koordinat [Some questions of geodetic coordinate system]. Kyiv, Cabinet of Ministers of Ukraine, 2004.
  4. Savchuk S. Otsinka suchasnogo stanu vikoristannya referentsnih sistem koordinat v Ukrayini [Assessment of the current state of the use referentsnyh coordinate systems in Ukraine]. Lviv, Lviv Polytechnic Publ., 2008, issue I (15).
  5. Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z topografIchnogo znImannya u masshtabah 1:5000, 1:2000, 1:1000 ta 1:500 [On approval of the Instruction on topographic removing the scale of 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 and 1: 500]. Kyiv, Min-vo Yustitsiyi Ukrayini, 1998.