Badania nad zastosowaniem zdjecia satelitarnego Landsat 7 ETM do sporzadzania mapy walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru transgranicznego

2009;
: pp. 81-85
Автори: 
Moscicka A., Wrochna A.

In the paper the main aspects of the research project „The concept of the image map of a transboundary natural region” are addressed. The description of the research area from the view point of natural values is presented together with the project aims, range and the achieved results. Particular attention is given to modelling of the satellite image being the map backdrop accountable for increasing map legibility.

  1. Ciolkosz A., 2000, Technologiczne aspekty wykorzystania zdjec satelitarnych w opracowaniach map obrazowych i tematycznych. Glówne problemy wspólczesnej kartografii: zlozonosc, modelowanie, technologia. Wroclaw.
  2. Drachal J., 1994, Podniesienie rozdzielczosci obrazu barwnego w wyniku syntezy z panchromatycznym obrazem czarno-bialym o wyzszej rozdzielczosci. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii. Warszawa.
  3. Linsenbarth A., 2003, Europejska Infrastruktura Danych Przestrzennych w swietle finalnej wersji programu INSPIRE. Roczniki Geomatyki. T. 1, z. 1, Warszawa.
  4. Pawlak W., 1998: Metodyczno-techniczne problemy map krajobrazowych. Koncepcja mapy - wybór tekstów. Torun.
  5. Podlacha K.,Rudnicki W., Wrochna A., 2003, Tonalno-kreskowe mapy obrazowe opracowywane na potrzeby turystyki wiejskiej – podstawy metodyczne. Woda – Srodowisko – Obszary wiejskie. T. 3, z. 1(7), IMUZ. Warszawa.
  6. Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii spoleczno-gospodarczej. PPWK Warszawa-Wroclaw.
  7. Siwek J.,2000, Polskie mapy srodowiska przyrodniczego – spojrzenie kartografa. Kartografia Polska u progu XXI wieku. Materialy XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej. Warszawa