Definition peresichenosti terrain ski cross-country trails

2009;
: pp. 152-156
Автори: 
Bahmat O.

It is a very important task to define optimal training conditions. They mostly depend on the relief for the cross-country skiers. In the article the method of the territory crossing level determination is given.

  1. Bendat Dzh. Yzmerenye y analyz sluchajnыh processov [Tekst] / Dzh. Bendat, A. Pyrsol. – M. : Myr, 1974. – 464 s.
  2. Budynky i sporudy. Sportyvni ta fizkul'turno-ozdorovchi sporudy [Elektronnyj resurs]: DBN V.2.2-13-2003. Zatverdzheno Nakazom Derzhbudu Ukrai'ny № 184 vid 10 lystopada 2003.
  3. Burla A. Obsjag trenuval'nyh navantazhen' u richnomu cykli trenuvan' junyh biatlonistiv [Tekst] / Anton Burla, Artem Burla, Anatolij Kudrenko, Jurij Ljannoj // Moloda sportyvna nauka Ukrai'ny. – Kyi'v, 2007. – S. 72-77.
  4. Kotlov I.P. Struktura rel'efa Russkoj ravniny kak landshaftoobrazujushhego faktora [Tekst] /I.P. Kotlov, Ju.G. Puzachenko // Landshaftnoe planirovanie: obshhie osnovanija, metodologija, tehnologija. Tr. Mezhdunar. shkoly-konf. “ Landshaftnoe planirovanie ”. – M.: Izd-vo MGU, 2006. – S.166–172.
  5. Mkrtchjan A.S. Geoinformacijnyj analiz prostorovyh zv’jazkiv morfometrii' rel'jefu z geologichnoju strukturoju (na prykladi zahidnoi' chastyny Vododil'no-Verhovyns'kyh i Polonyns'kyh Karpat) [Tekst] / A.S. Mkrtchjan, G.R. Chupylo // Teoretychni ta prykladni aspekty geoinformatyky : zbirn. nauk. prac'. – Kyi'v, 2008. – S. 250–261.
  6. Puzachenko Ju.G. Analiz ierarhicheskoj organizacii rel'efa [Tekst] / Ju.G. Puzachenko, I.A. Onufrenja, G.M. Aleshhenko // Izvestija RAN, ser. Geograf. №4. 2002. – S. 29-38.
  7. Rudyj R. Chyslovi kryterii' skladnosti girs'kolyzhnyh tras [Tekst] / R. Rudyj, O. Kravec', Ja. Kravec', O.Bahmat // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva: Zb. nauk. pr. – L., 2007. – S. 162-166.
  8. FIS Cross-Country Homologation Manual. 4th Edition, May 2008. International Ski Federation.