Drogi rozwoju polskiej wsi

2009;
: pp. 140-145
Authors: 
Przegon W.

The paper presents five fields of activities which should contribute to the possibly fast and comprehensive development of Polish rural areas. These are the activities of various types. The foreign assistance programs for farmers result from the common agricultural policy carried out by the European Union of which Poland has been an active member since 1994. Introduction of spatial order into the rural structures is connected with the planning practice. Spatial development plans, management-agricultural plans and land consolidation plans should be compatible. On the other hand, the terms of „ multifunctionality of agriculture” and „ sustainable development of rural areas” cannot be treated only as fashionable slogans. The principles of activities contained in them should be put into practice, applying adequate legal regulations and new technologies. The sings of temporary economic crisis do not release from the necessity of carrying out proper socio-economic, planning and environment protection policies in the rural areas.

 1. Cymerman R., Marcinkowska I., 2002: Gospodarka przestrzenna w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Przeglad Geodezyjny, nr 4, s. 10-14.
 2. Huylenbroeck G. Van i inni, 2007: Multifunctionality of Agriculture: A Review of definitions, Evidence and Instruments. www.livingreviews.org/lrlr-2007-3.
 3. Instrukcja Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej o scaleniu gruntów z dnia 24 marca 1983 r., GZ-g-630-1/83.
 4. Kania J., 2008: Doradztwo w rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej, [w:] Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, nr 11, s. 12-20.
 5. Kozlowski J., Woch F., 2006: Wykorzystanie aktualnych przepisów prawnych w postepowaniu scaleniowo-wymiennym, [w:] Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i lesnych oraz jego wplyw na srodowisko (materialy szkoleniowe nr 93), Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa – Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach, Pulawy 2006, s. 40-48.
 6. Nowe zadania planowania miejscowego w ksztaltowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich, 2008: Praca zbiorowa pod red. Z. Ziobrowskiego i J.M. Pijanowskiego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2008.
 7. Odlanicki-Poczobutt M., 1939: Scalenia rolne jako realizacja programowego zagospodarowania obszaru, referat z I Kongresu Inzynierów Miernictwa, Warszawa, 9-12 lutego 1939 r.
 8. Polska wies w Unii Europejskiej, 2006: Urzad Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2006.
 9. Przegon W., 2008: Polska wies a wspólna polityka rolna w UE, [w:] Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN O/Kraków, s. 31-41.
 10. Przegon W., 1997: Pozyskiwanie terenów pod autostrady w Bawarii, [w:] Aura, nr 5/97, s. 6-8.
 11. Przegon W., 2005: Scalenia gruntów elementem wielofunkcyjnego i zrównowazonego rozwoju obszarów wiejskich na przykladzie powiatu zamojskiego, [w:] Materialy konferencji naukowej nt.: „Nowe tendencje w teorii i praktyce urzadzania obszarów wiejskich”. Wydawnictwo UW-M w Olsztynie, s. 147-159.
 12. Sobolewska-Mikulska K., 2005: Prace scaleniowe w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Przeglad Geodezyjny, nr 1, s. 10-13.
 13. Sobolewska-Mikulska K., 2004: Propozycja zasad oceny oddzialywania projektu scaleniowego na srodowisko, [w:] Przeglad Geodezyjny, nr 10, s. 3-8.
 14. Szczepaniak H., 2007: Korelacja miedzy studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a planem urzadzeniowo-rolnym gminy, [w:]http://www.biurogeodezji.internetdsl.pl/zalaczniki/korelacja.doc
 15. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów, DzU Nr 178, poz. 1749.
 16. Wieckowicz Z., 1980: Urzadzenia rolne a planowanie przestrzenne obszarów wiejskich, [w:] Przeglad Geodezyjny, nr 9-10, s. 340-342.
 17. Wilkin J., 2007: Wielofunkcyjnosc rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020, Nowe Zycie Gospodarcze, nr 21.
 18. Woch F., 2006: Perspektywy zmian strukturalnych na obszarach wiejskich, [w:] Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i lesnych oraz jego wplyw na srodowisko (materialy szkoleniowe nr 93), Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa – Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach, Pulawy 2006, s. 5-22.