Research of GPS-observations accuracy with part horizon closure

2009;
: pp. 99-107
1
Lviv Polytechnic National University; The National University of Water and Environmental Engineering
2
NATIONAL UNIVERSITY OF WATER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Authors: 
Chernjaga P., Janchuk O.

Possibility of the use of GPS-observations with the partly closed horizon is investigated. Accuracy of baseline vector determination in dependence of elevation mask and period of satellite observations is analyzed.

  1. Antonovich K.M., Karpik A.P., Klepikov A.N. Sputnikovyj monitoring zemnoj poverhnosti // Geodezija i kartografija. – 2004. – № 1. – S. 4-11.
  2. Baran P., Sushko V., Chornokin' V. Dosvid inzhenerno-geodezychnyh sposterezhen' za zsuvamy terytorii' mis'kogo zhytlovogo masyvu z vysotnymy budynkamy // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky i vyrobnyctva: Zb. nauk. pr. – L.: Liga-Pres, – 2000. – S. 132-139.
  3. Baran P., Sushko V., Chornokin' V. Obg'runtuvannja tochnosti inzhenerno-geodezychnyh vymirjuvan' na zsuvah // Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky i vyrobnyctva: Zb. nauk. pr. – L.: Liga-Pres, – 2000. – S. 128-132.
  4. Genike A.A., Chernenko V.N. Issledovanie deformacionnyh processov Zagorskoj GAJeS sputnikovymi metodami // Geodezija i kartografija. – 2003. – № 2. – S. 27-33.
  5. Genike A.A., Chernenko V.N. Kompleksnye issledovanija na lokal'nyh geodinamicheskih poligonah // Geoprofi. – 2003. – № 2. – S. 11-15.
  6. GOST 24846-81. Grunty. Metody izmerenija deformacij osnovanij zdanij i sooruzhenij. – M., 1981. – 26 s.
  7. Tatevjan S.K., Kuzin S.P., Oraevskaja S.P. Ispol'zovanie sputnikovyh pozicionnyh sistem dlja geodinamicheskih issledovanij // Geodezija i kartografija. – 2004. – № 6. – S. 33-43.
  8. Tretjak K.R., Serant O.V. Rezul'taty vyznachennja suchasnyh goryzontal'nyh deformacij zemnoi' poverhni na terytorii' Central'noi' Jevropy // Visnyk geodezii' ta kartografii'. – 2002. – № 2. – S. 13-19.