Technological features terrestrial digital output of hydraulic buildings

2009;
: pp. 251-257
Автори: 
Glotov V., Golubinka J., Il'kiv T.

Technological scheme of combined method for creation of large scale plans of hydrotechnical construction is presented in the paper. This scheme includes tacheometric and digital stereophotogrammetric surveys.

  1. Alchinov A.I., Balandin S.V., Kekelidze V.B. Nazemnaja cifrovaja fotos#emka //Nauchno-tehnicheskij zhurnal «Geoprofi» 2006. - №4. – S.13-15.
  2. Glotov V.M. Vyznachennja koordynat orijentyriv ta cilej cyfrovym stereofotogrammetrychnym metodom // Zbirn. nauk. prac' „Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva” – L'viv. - 2001. - S. 118-121.
  3. Glotov V.M. Vyznachennja dystorsii' cyfrovyh znimal'nyh system // Visnyk nacional'nogo universytetu vodnogo gospodarstva ta pryrodokorystuvannja. Chastyna 1. - 2004. - Vypusk 4(28). - S. 207-213.
  4. Glotov V.M. Osoblyvosti cyfrovogo znimannja pry stvorenni velykomasshtabnyh planiv Antarktychnogo uzberezhzhja v rajoni stancii' „Akademik Vernads'kyj” // Nauk.-tehn. zhurn. „Visnyk geodezii' ta kartografii'”. - Kyi'v. - 2005 r. - № 3. - C.22-25.
  5. Glotov V. Tehnologija cyfrovogo fototeodolitnogo znimannja dlja skladannja topografichnyh planiv u masshtabi 1:1000 Antarktychnoi' stancii' Vernads'kyj // Zbirn.nauk. prac' «Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva». - L. - 2004. – S. 264-268.
  6. Kacarskij I.S. O cifrovoj fotogrammetrii i perspektivah ee primenenija. //Nauchno-tehnicheskij zhurnal «Geoprofi» 2006. - №6. – S.4-8.
  7. Koeva M.N., Petrova V.P., Zhechev D.V. Vozmozhnosti nemetricheskih kamer v nazemnoj fotogrammetrii. // Nauchno-tehnicheskij zhurnal «Geoprofi» 2003. - №4. – S.19-21.
  8. Lobanov A.N. Fotogrammetrija. - M.: Nedra, 1984. – 552 s.9. Topografo-geodezichna ta kartografіchna dіjal'nіst' zakonodavchі ta normativnі akti Chastina 1. K., TOV "ANTEKS" 2000r.
  9. Topografo-geodezychna ta kartografichna dijal'nist' zakonodavchi ta normatyvni akty Chastyna 2. K., TOV "ANTEKS" 2002r.