Cadastral survey of aquatic Fund

2009;
: pp. 107-113
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

In the basis of the executed researches the mathematical algorithms of construction of exactness of geodesic networks are shown out at the cadastre output of earths of water fund for the reserved and prolate reservoirs. Folloving economic indicators, the first set is scientifically grounded parameters of exactness at implementation of cadastre outputs depending on the money cost of earths.

 

1.    Volosecz`ky`j B.I. Analiz tochnosti vy`znachennya parametriv zemel`ny`x dilyanok v naseleny`x punktax z vraxuvannyam ekonomichny`x chy`nny`kiv. [Analіz tochnostі viznachennya parametrіv dіlyanok of land in the settlements h vrahuvannyam ekonomіchnih chinnikіv]. Suchasni dosyagnennya geodezy`chnoyi nauky` ta vyrobnycztva [Present-day Achievements of Geodesic Sciences and Production]. L`viv, pp 119–121.
2.    Volosecz`ky`j B.I. Vely`chy`na i vartist` zemel`noyi dilyanky` – faktory`, shho vply`vayut` na tochnist` kadastrovy`x robit [The value of i vartіst zemelnoї dіlyanki - Factors to scho vplivayut tochnіst cadastral kategori Suchasnі dosyagnennya geodezichnoї science that virobnitstva. Zbyrnik Naukova Pracuj [Present-day Achievements of Geodesic Sciences and Production]. L`viv. 1997, pp. 179–185.
3.    Perovy`ch L. M., Volosecz`ky`j B.I. Osnovy` kadastru : navch. posibn. [Basics of inventory: navch. posіbn]. L`viv: L`vivs`ke astronomo-geodezy`chne tovary`stvo, 2000, 128 p.
4.    Cerklevy`ch A.L. Vy`kory`stannya novy`x texnologij i aktual`ni zadachi zemel`nogo kadastru. [Vikoristannya novih tehnologіy i aktualnі zadachі land cadaster] Suchasnі dosyagnennya geodezichnoї that virobnitstva [Present-day Achievements of Geodesic Sciences and Production]. L`viv, 1999, pp. 121–124.
5.    Cerklevy`ch A.L., Prony`k M.T. Pro tochnist` vy`znachennya polozhennya mezhovy`x znakiv i obchy`slennya ploshh zemel`ny`x dilyanok [About tochnіst viznachennya PROVISIONS Mezhov znakіv i obchislennya Area of land]. Suchasnі dosyagnennya geodezichnoї science that virobnitstva [Present-day Achievements of Geodesic Sciences and Production] L`viv, 1997, pp. 185–188.
6.    Cerklevy`ch L.L., Sy`g lyak M. Pro tochnist` vy`znachennya mezh ta ploshh zemel`ny`x dilyanok pry` vy`konanni inventary`zaciyi zemel` naseleny`x punktiv [About tochnіst viznachennya Area of land between that dіlyanok at vikonannі іnventarizatsії lands population punktіv]. Suchasnі dosyagnennya geodezichnoї science that virobnitstva [Present-day Achievements of Geodesic Sciences and Production]. L`viv, 1999, pp. 124 –130.