The influence of environmental factors on the market value property within settlements

2009;
: pp. 102-106
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

In the article the analysis of influence of ecological factors is executed on the cost of the real estate and coefficients of correction with the use of mathematical vehicle. The use for the calculation of cost in the expert money estimation of modern mathematical methods allows to overcome influence of subjectivism of appraiser. The detailed analysis of influence of these factors is only conducted will enable to estimate authenticity of the got results.

 1. Perovych L.M., Perovych L.L., Hubar Yu.P. Kadastr nerukhomosti [Land registry]. L'viv: Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu „L'vivs'ka politekhnika”, 2003, 120 p.
 2. Kharryson H.S. Otsenka nedvyzhymosty: Uchebnoe posobye [Location Nedvizhimost`: Uchebnoe certainly appreciate]. Per. s anhl. Moscow:RYO Mosobluprpolyhrafyzdata, 1994, 231p.
 3. Hubar Yu. Kadastrova bahatofaktorna otsinka mis'kykh zemel' [Cadastral multifactorial evaluation of urban land]: Rukopys dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata tekhnichnykh nauk [Dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences]. L'viv, 2005, 165p.
 4. Hubar Yu.P., Mykhal'chuk R.S. Doslidzhennya ta analiz koefitsiyentiv koryhuvannya v metodychnomu pidkhodi, shcho bazuyet'sya na zistavlenni tsin prodazhu podibnykh zemel'nykh dilyanok [Research and analysis of correction coefficients in the methodological approach, based on a comparison of sales prices of similar land]. Heodeziya, kartohrafiya i aerofotoznimannya [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Lviv, vyp. 68, 2007, pp.17–24.
 5. Hubar Yu. Zastosuvannya matematychnoho aparatu v metodychnomu pidkhodi, shcho bazuyet'sya na zistalenni tsin prodazhu podibnykh zemel'nykh dilyanok [The use of mathematical tools to the methodological approach, based on the selling prices of similar zistalenni land]. Heodeziya, kartohrafiya i aerofotoznimannya [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Lviv, vyp. 69, 2008, pp.157-163.
 6. Dekhtyarenko Yu.F., Lykhohrud M.H., Mantsevych Yu.M., Palekha Yu.M. Metodychni osnovy hroshovoyi otsinky zemel' v Ukrayini [Methodological foundations of monetary valuation of land in Ukraine]. Kyiv: Profi, 2002, 256 p.
 7. Drapikovs'kyy O., Ivanova I. Praktykum z otsinky mis'kykh zemel [Practical evaluation of urban land ]'. Kyiv: Ukrayins'ka akademiya derzhavnoho upravlinnya [Ukrainian Academy of Public Administration],1998, 113 p.
 8. Zakon Ukrayiny "Pro platu za zemlyu" (Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR) [The Law of Ukraine "On Land" (Supreme Council (BD], 1992, no.38, art. 560 of the Law no.378 / 96-BP dated 19.09.96, BD 1996, no.45, p.238).
 9. Zakon Ukrayiny "Pro otsinku zemel'" [The Law of Ukraine "On Land Valuation" ] (Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR), 11 December 2003, no.1378-IV).
 10. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny [Cabinet of Ministers of Ukraine] of 10.09.2003 p., no. 1440  „Pro zatverdzhennya Natsional'noho standartu # 1 „Zahal'ni zasady otsinky mayna i maynovykh prav” ["On Approval of the National Standard number 1" General principles of property valuation and property rights"]
 11. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny [Cabinet of Ministers of Ukraine] dated 28 October 2004 . no. 1442 „Pro zatverdzhennya Natsional'noho standartu # 2  "Otsinka nerukhomoho mayna" [Cabinet of Ministers of Ukraine dated 28 October 2004 р. No. 1442].
 12. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny [Cabinet of Ministers of Ukraine] of 11.10.2002 p., no. 1531  „Pro zatverdzhennya Metodyky ekspertnoyi hroshovoyi otsinky zemel'nykh dilyanok” ["On approval of the method of expert monetary valuation of land.].
 13. Nakaz Derzhavnoho komitetu Ukrayiny po zemel'nykh resursakh [State Committee of Ukraine for Land Resources] of 09.01.2003, no.2 „Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya ekspertnoyi hroshovoyi otsinky zemel'nykh dilyanok” ["On approval of the expert monetary valuation of land."]
 14. Asaul A.M., Bryzhan' I.A., Chevhanova V.Ya. Ekonomika nerukhomosti [Economy neruhomosti]. Kyiv: «Libra», 2004, 304 p.
 15. Palekha Yu.M. Zastosuvannya kartohrafichnykh metodiv u protsesi zonuvannya terytoriy naselenykh punktiv dlya hroshovoyi otsinky [The use of mapping techniques in the zoning of settlements for monetary valuation ]. Visnyk heodeziyi ta kartohrafiyi [Bulletin of Surveying and Mapping], Kyiv: 2007, no.6.