Teoretical basics of digital short basic stereophotogrammetry

2012;
: pp. 77 - 79
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The solution of main photogrammetric problems when using duplex camera with permanent basis: inner and external orientation, direct photogrammetric intersection is presented.

 

  1. Hanshyn V. N, Koskov B.Y., Zimin K.Y. i dr. Heodezycheskye raboty v stroytelstve [Geodetic works in construction]. Moskow, Stroyizdat, 1975, p. 406.
  2. Dorozhynskyy O.L., Tukay R. Fotohrammetriya: Pidruchnyk. [Photogrammetry: Tutorial]. Lviv, Publishing House of the National University "Lviv Polytechnic" 2008, p. 332.
  3. Dorozhynskyy O.L. Osnovi fotogrammetrii: Pídruchnik [Basics of photogrammetry: Tutorial]. Lviv, Publishing House of the National University "Lviv Polytechnic" 2003, p. 214.
  4. Issledovaniye i analiz otkloneniy glavnoy tochki snimka pri fokusirovanii obyektiva kamery [Research and analysis of the deviations of the principal point image by focusing the camera lens]. Geodeziya i aerofotosyemka [Geodesy and Aerial Photography], 1991, pp. 89-95.