Calculation of the share of land in the total value of single object of real estate in settlements (on the example of Lviv)

2013;
: pp. 30 - 35
Received: January 12, 2013
Accepted: April 23, 2013
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The results of research calculating the proportion of the total value of land in the common property the city of Lviv. It is proved that in the settlements must be allocated city planning area within which the most probable proportion of land in the market value single of real estate retains invariant.

 

1. Mizhnarodni standarty otsinky MSO-1. Rynkova vartist' yak baza otsinky. Mizhnarodnyy komitet zi standartiv otsinky mayna (IVSC) [International Valuation Standards IVS-1. Market value as a basis of evaluation. International Valuation Standards Committee on Property (IVSC)], 2006. 
2. Mizhnarodni standarty otsinky. Zahal'ni ponyattya i pryntsypy otsinky. Mizhnarodnyy komitet zi standartiv otsinky mayna (IVSC) [International Valuation Standards. General concepts and principles of assessment. - International Valuation Standards Committee on Property (IVSC)], 2006. 
3.Natsional'nyy standart #1 «Zahal'ni zasady otsinky mayna i maynovykh prav», zatverdzhenyy po¬stanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny  [National Standard №1 «General Principles of Property Valuation and Property Rights", approved in of the Cabinet of Ministers of Ukraine] of 10.09.2003 p. no. 1440.
4. Natsional'nyy standart #2 «Otsinka nerukhomoho mayna», zatverdzhenyy postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny [National Standard №2 «Real Estate Valuation", approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine] of 28.10.2004. no. 1442 
5. Kharryson H.S. Otsenka nedvyzhymosty: Uchebnoe posobye [Оценка недвижимости: Учебное пособие]. Per. s anhl. M.:RYO Mosobluprpolyhrafyzdata, 1994, 231 p. 
6. Metodychni osnovy hroshovoyi otsinky zemel' v Ukrayini: pidruchnyk [Methodological foundations of monetary valuation of land in Ukraine: a textbook]. Yu.F. Dekhtyarenko, M.H.Lykhohrud, Yu.M. Mantsevych, Yu.M. Palekha. Kyiv: „Profi”, 2002, 256 p. 
7. Drapikovs'kyy O., Ivanova I. Praktykum z otsinky mis'kykh zemel' [Workshop on assessment of urban land], Kyiv: „Ukrayins'ka akademiya derzhavnoho upravlinnya” ["Ukrainian Academy of Public Administration"], 1998,113 p. 
8. Perovych L.M., Hubar Yu.P Otsinka nerukhomosti: navchal'nyy posibnyk ["Estimation: Tutorial ] L'viv: National University "Lviv Polytechnic”, 2010, 296 p. 
9. Orhanyzatsyya otsenky y nalohooblozhenyya nedvyzhymosty [Organization assessment and taxation of real estate ] Pod redaktsyey Dzhozefa K. Эkkerta. Rossyyskoe obshchestvo otsenshchykov, Akademyya otsenky, Star Ynter, [Russian Society of Appraisers, Academy of assessment, Inter Star]. Moscow, 1997, T. 1, 382 p. T. 2, 442 p. 
10. Orhanyzatsyya otsenky nedvyzhymosty [The organization of real estate valuation / under total. edited by Dzh. K. Эkkerta]. Moscow, ROO, 1999, 325 p.