Classification of the use purpose of power engineering lands

2013;
: pp. 41 - 45
Accepted: April 23, 2013
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

In the article classification purpose of land power with the economic, environmental, legal requirements to use them is presented. Author submitted codifier power engineering lands  to reflect them in the registry of land.

 

 

 1. Zemel'nyy kodeks Ukrayiny [The Land Code of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Verkhovna Rada of Ukraine] of 25.01.2002, no. 3, state 27.
 2. Pro zatverdzhennya Klasyfikatsiyi vydiv tsil'ovoho pryznachennya zemel'[On approving the cassification of land use purpose]. Nakaz Derzhkomzemu [The State Agency for Land Resources of Ukraine] of 23.07.2010, no. 548.
 3. Zakon Ukrayiny “Pro zemli enerhetyky ta pravovyy rezhym spetsial'nykh zon enerhetychnykh ob"yektiv”» [About land of energy and the legal regime of special areas of energy objects] stanom na 09.07.2010 Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Verkhovna Rada of Ukraine] of 07.01.2011, no.1, state 1, p. 2.
 4. Khavar Yu.S. Reyestratsiya zemel'nykh dilyanok lisohospodars'koho pryznachennya v systemi derzhavnoho zemel'noho kadastru [Registration of land for forestry purposes in the state land cadastre]. Heodeziya, kartohrafiya i aerofotoznimannya [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]: zb. nauk. pr. L'viv, issue 72, 2009, pp. 114–121.
 5. Khavar Yu.S. Orhanizatsiyno-tekhnichne zabezpechennya funktsionuvannya kadastru zemel' lisohospo-dars'koho pryznachennya  [Organizational and technical support functioning the cadastre of land for forestry purposes]: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: spets. 24.04.05. “Kadastr i monitorynh zemel'” [Cadastre and land monitoring]. L'viv, 2012, 19 p.
 6. Say V.M. Normatyvno-pravove ta heodezychne zabezpechennya vedennya kadastru zemel' vodnoho fondu [Legal and geodesic support of  land of water fund cadastre]: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: spets. 05.24.04. “Kadastr i monitorynh zemel'” [Cadastre and land monitoring]. L'viv, 2009, 20 p.
 7. Martyn M.A. Suchasna klasyfikatsiya zemel'nykh dilyanok za tsil'ovym pryznachennyam [Modern classification of land for the intended purpose]. Zemleustriy i kadastr [Land Management and Cadastre]. 2008, no. 2, pp. 12–36.
 8. Isachenko N.V. Ekolohichni ta ekonomichni zasady zonuvannya zemel' yak peredumova staloho rozvytku zemlekorystuvannya [Environmental and economic principles of zoning as a prerequisite for sustainable development of land use]: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: spets. 08.00.06. “Ekonomika pryrodokorystuvannya i okhorony navkolyshn'oho seredovyshcha” [Economics of natural resources and environment]. Kyiv, 2009, 12 p.
 9. Ukrayins'kyy klasyfikator form vlasnosti na zemlyu. Ukrayins'kyy klasyfikator tsil'ovoho vykorystannya zemli. Ukrayins'kyy klasyfikator prav obmezhenoho korystuvannya chuzhoyu zemel'noyu dilyankoyu (servituty) [Ukrainian qualifier intended use of the land. Ukrainian Classification of rights limited use someone else's land (easements)]. Lyst Derzhkomzemu Ukrayiny [The State Agency for Land Resources of Ukraine] of 24.04.1998, no. 14-12-1-7/4205.
 10. Natsional'nyy klasyfikator Ukrayiny. Klasyfikatsiya vydiv ekonomichnoyi diyal'nosti DK 009:2010 [National Classification of Ukraine. Classification of Economic Activities SC 009: 2010]. Nakaz Derzhspozhyvstandartu [State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy] of 26.11.2010, no. 530.
 11. NACE Rev. 2. Statistical classification of economic activities in the European Community. European Communities. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008, 363 p.
 12. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. Revision 4. UNITED NATIONS PUBLICATION. Department of Economic and Social Affairs. Statistics Division. New York, 2008, 307 p.