Аналіз точності визначення рівня якості продукції з використанням віртуальної міри якості

2012;
: pp. 100-109
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

In the article the main problems of methodology of the qualimetrical measurements such as the questions of the theory of the product quality measure and the theory of multidimensional scaling are considered. The methodology of evaluation of precision of the quality level estimation by using of the virtual quality measure is proposed and analyzed. The methodology is based on determining of uncertainty of received results of measurements of the quality level and allows for the correlation between the sinqle quality parameters of the estimated product.

1. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів: ДСТУ ISO 9000:2007. – [Чинний від 2008-01-01]. – К.: Держстандарт України, 2008. – 35 с. – (Державний стандарт України).

2. Мотало В.П. Актуальні проблеми розвитку теорії кваліметрії / Мотало В.П., Мотало А.В. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – № 695. – С. 115–121.

3. Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология: учебник для вузов / Шишкин И.Ф. – С.–Петербург: Питер, 2010. – 485 с.

4. Пфанцагль И. Теория измерений / Пфанцагль И.; пер. с англ. В.Б. Кузьмина. – М.: Мир, 1976. – 166 с.

5. Берка К. Измерения. Понятия, теории, проблемы / Берка К.; пер. с чешского К.Н. Иванова. – М.: Прогресс, 1987. – 320 с.

6. Закон України про метрологію та метрологічну діяльність, №1765-IV від 15.06.2004 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид.– К.: Парлам. видво, 2004. – 22 с. – (Бібліотека офіційних видань).

7. Мотало В.П. Проблеми метрологічного забезпечення кваліметричних вимірювань / Мотало В.П. // Вимірювальна техніка та метрологія, 2008. – Вип. 68. – С. 190–195.

8. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681-94. —– [Чинний від 1996-01-01]. — К.: Держстандарт України, 1994. — 68 с. — (Державний стандарт України).

9. Мотало В.П. Методологія оцінювання якості та відповідності продукції з використанням віртуальної міри якості / Мотало В.П. Мотало А.В. // Вимірювальна техніка та метрологія, 2008. – Вип. 69. – С. 129–137.

10. Трэвис Дж. LabVIEW для всех. – Третье изд. перер. и доп. / Трэвис Дж., Кринг Дж. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 880 с.

11. Евдокимов Ю.К. LabVIEW для радиоинженеров: от виртуальной модели до реального прибора / Евдокимов Ю.К., Линдваль В.Р., Щербаков Г.И. Практическое руководство для работы в програмной среде LabVIEW. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 400 с.

12. Колмогоров А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа / Колмогоров А.Н., Фомин С.В. – М.: Наука, 1981. – 543 с.

13. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення: ДСТУ 2925-94. – [Чинний від 1996-01- 01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 27 с. – (Державний стандарт України).

14. Дэйвисон М. Многомерное шкалирование: Методы наглядного представления данных / Дэйвисон М.; пер. с англ. В.С. Каменского. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 254 с.

15. Азгальдов Г.Г. О квалиметрии / Азгальдов Г.Г., Райхман Э.П. – М.: Издательство стандартов, 1973. – 172 с.

16. Мотало В.П. Використання методології багатовимірного шкалювання у кваліметричних вимірюваннях / Мотало В.П. // Метрологія та прилади, 2012. – № 3. – С. 61–66.

17. Метрологія. Застосування “Руководства по выражению неопределенности измерений”: ДСТУ- Н РМГ 43:2006. – [Чинна від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. –20 с. – (Настанова).

18. Дорожовець М.М. Опрацювання результатів вимірювань: навч. посіб./ Дорожовець М.М. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 624 с.