Peculiarities of formation of sol-gel coatings based on water glass

Authors: 
Yaroslav Vakhula, Victor Vasijchuk, Anna Romaniv and Oleg Semchuk

The work deals with the development of compositions of protective, insulating and decorative glass coatings, as well as coating formation using sol-gel technology. Conditions for the preparing of homogeneous colloidal solutions necessary for the formation of coatings and coating properties have been determined. The peculiarities of glass coating formation based on water glass have been developed.

[1] Atkarskaya A.: Steklo i keramika, 1997, 10, 14.
[2] Shevchenko V.: Physika I khimiya stekla, 1990, 16, 577.
[3] Ailer R. Khimiya kremnezema. Moskwa, 1982.
[4] Sujkovskaya N. Khimicheskie metody polucheniya tonkih prozrachnyh plenok. Leningrad, 1971.
[5] Kuznecova L., Golubeva T., Hashkovskyi S. and Belustin A.: Jurnal prikladnoi khimii, 1998, 71, 553.