Volume 4, Number 2, 2014

In this issue

(16 articles)
Valeriy Bezruk, Anatolii Omelchenko, Oleksii Fedorov
pp.1-6
Ksenia Chaban, Hanna Laba, Ihor Tchaikovskyi
pp. 7-16
Volodymyr Shkliarskyi, Yurii Balaniuk, Volodymyr Vasyliuk, Borys Hudz
pp. 69-76
V. Tchaban
pp. 85-88