1(12), 2012

Recommended by the Academic Council of the Lviv Polytechnic National University 13.11.2012.

Submitted at the meeting of the editorial board of the collection 8.11.2012.

In this issue

(24 articles)
K. R. Tretyak, O. M. Smirnova, T.M. Bredeleva
11-29
A. L. Tserklevych, O. S. Zaiats, М. Fys
42-53
E. D. Kuzmenko , I. V. Chepurnyi , E.A. Nikitash, L.V. Shtogrin
93-102
Yu. Z. Krupskyi, S.G. Vakarchuk, V. P. Bodlak, M.M. Andrejchuk, V.M. Melymuka
103-106
O. Kendzera, P. H. Pihulevskyi, S.V. Sherbina, V. K. Svystun, I. Yu. Hurova, Ju.V. Lisovyi
114 - 119
V. Yu. Maksymchuk, T. A. Klymkovych, V. H. Kuznietsova, I.I. Yarema
136-144