1(12), 2012

Recommended by the Academic Council of the Lviv Polytechnic National University 13.11.2012.

Submitted at the meeting of the editorial board of the collection 8.11.2012.

In this issue

(24 articles)
11-29
K. R. Tretyak, O. M. Smirnova, T.M. Bredeleva
42-53
A. L. Tserklevych, O. S. Zaiats, М. Fys
93-102
E. D. Kuzmenko , I. V. Chepurnyi , E.A. Nikitash, L.V. Shtogrin
103-106
Yu. Z. Krupskyi, S.G. Vakarchuk, V. P. Bodlak, M.M. Andrejchuk, V.M. Melymuka
114 - 119
O. Kendzera, P. H. Pihulevskyi, S.V. Sherbina, V. K. Svystun, I. Yu. Hurova, Ju.V. Lisovyi
136-144
V. Yu. Maksymchuk, T. A. Klymkovych, V. H. Kuznietsova, I.I. Yarema