1(14), 2013

Recommended by the Academic Council of the Lviv Polytechnic National University (protocol № 10(124) 11.06.2013.

Submitted at the meeting of the editorial board of the collection 06.06.2013 р.

In this issue

(26 articles)
pp. 5-10
O.A. Tadyeyev, O. О. Таdyeyeva, P. G. Chernyaha
pp. 21-28
D. O. Marchenko, V. Yu. Maksymchuk
pp. 45-60
M. I. Pavlyuk, Z.M. Liashkevych, A. P. Medvedev
pp. 78-81
V. M. Vladyka, M. Yu. Nesterenko, R.S. Balatskyi, I. H. Kryva
pp. 160-167
M. Orlyuk, A. O. Romenets, M. I. Bakarzhiieva, A. N. Marchenko, T. V. Lebid
pp. 168-175
O. Sapuzhak, S. A. Deshchytsia, O. V. Syrojezhko , R. I. Kusailo, O. I. Romaniuk