Development of the technique of landslides forecasting with the application of geophysical methods

2013;
: pp. 176-187
https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.176
Received: June 06, 2013
1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
2
Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas
3
Ivano- Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Purpose. The purpose of the researches is to provide effective forecasting of landslide hazard of the local level. Methodology. The methodology consist in complex approach to the analysis of geological and geophysical information obtained from landslide-prone areas. Thus, when predicting the spatial development or intensification of landslides on the local level it is appropriate to apply a complex integrated quantitative interpretation of geological and geophysical data with the calculation of function of a complex index of landslides factors that makes it possible to assess the danger of sliding on the quantitative probability level. Results. The appropriateness of use of complex integrated quantitative interpretation of geological and geophysical data for landslide processes forecasting with application of geophysical methods is proved. Such approach provides landslide processes forecasting at a quantitative probabilistic level with the use of function of a complex index of the effective parameters which are coordinated with landslide danger. The basic complex of geophysical methods of study of landslide processes is determined: a method of vertical electrical sounding, a method of a natural impulse electromagnetic field of the Earth and a method of natural electric field. At necessity of detailed elaboration this complex can be supplemented with additional methods: refraction shooting, radio wave raying and emanation survey. The detailed algorithm of carrying out of the complex integrated quantitative interpretation of the geological and geophysical data is resulted. Geological and geophysical parameters which are necessary for complex interpretation (geophysical: natural impulse electromagnetic field of the Earth intensity for different antenna orientation; natural electric field potential; electrical resistivity and power of geoelectric horizon; speed of elastic waves; tension of the secondary electromagnetic field of radio wave raying; radiation intensity of radon emanations; geological: power of potentially sliding rocks according to the drilling data; geomorphological: points altitude of the earth's surface) are proved. The principles of transformation input and output parameters into effective parameters and ways to present final results (forecasting maps) are described. Geological and geophysical parameters are coordinated with the landslide danger at a quantitative level. Originality. The technique is developed and а detailed algorithm of quantification of complex integrated interpretation of geological and geophysical data is given. Thise algorithm provides the prediction of landslides on quantitative probability level using effective complex index function parameters agreed with sliding danger. Practical significance. The application of the results makes it possible to investigate the landslide-prone areas to determine the status of landslide hazards at the quantitative level and predict the emergence or intensification of landslides.

 1. Vakhromeev G.S. Osnovy metodolohii kompleksirovaniya geofizicheskikh issledovaniy pri poiskakh rudnykh mestorozhdeny [Methodology bases of complexed geophysical researches by searches ore deposits]. Moscow, Nedra [Subsoil Publ.], 1978, 152 p.
 2. Vorob'ev A.A. Ravnovesie i preobrazovanie vidov jenergii v nedrah [Equilibrium and conversion of energy types in the depths]. Tomsk: izdatel'stvo Tomskogo universiteta [Tomsk University Publ.], 1980, 211 p.
 3. Heofizychnyy monitorynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha [Geophysical monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the environment]: tezy dopovidey II Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi [Abstracts of the Second International Scientific Conference]. Kyiv, 2001, 74 p.
 4. Kuz'menko E.D., Bezsmertnyy A.F., Vdovyna O.P., Kryv"yuk I.V., Shtohryn L.V, Cheban V.D. Doslidzhennya zsuvnykh protsesiv heofizychnymy metodamy: monohrafiya [The research of landslide processes by geophysical methods: monograph]. Ivano-Frankivsk, IFNTUNG Publ [IFNTUOG Publ.], 2009, 294 p.
 5. Zhukov M.N. Matematychna statystyka i obrobka heolohichnykh danykh: pidruchnyk [Mathematical statistics and processing of geological data: textbook]. Kyiv: Kyyivs'kyy universytet [Kyiv University Publ.], 2008, 518 p.
 6. Gorjainov N.N., Bogoljubov A.N., Varlamov N.M. Izuchenie opolznej geofizicheskimi metodami [The study of landslides by geophysical methods]. Moscow, Nedra [Subsoil Publ.]. 1987, 157 p.
 7. Kuz'menko E.D., Blinov P.V., Karpenko O.M., Klymchuk L. M., Petryk M. V., Shtohryn L. V. Karpats'ki zsuvy: deyaki heomorfolohichni kharakterystyky ta zv"yazok yikh z litolohiyeyu [Carpathian landslides: some geomorphological characteristics and their relation with lithology],. Geoinformatics, 2004, no. 1, pp. 74–83.
 8. Kryv"yuk I.V. Vyznachennya zsuvnoyi nebezpeky lokal'noho rivnya z vykorystannyam heofizychnykh metodiv. Avtoreferat dysertatsiyi kandydata heolohichnykh nauk [The determination of landslide hazard of a local level using geophysical methods. Author's abstract of dissertation of geological sciences candidate]. Kyiv: KNU im. T. Shevchenka [Taras Shevchenko name Kyiv National University], 2012, 19 p.
 9. Kuz'menko E. D. Geofizicheskie metody v sisteme prostranstvennogo prognozirovanija opolznej i ih informativnost' [Geophysical methods in the spatial prediction of landslides and their descriptiveness], Monitorynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha [Monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the environment]: tezy dopovidey IV Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi [Abstracts of the Fourth International Scientific Conference]. Kyiv, Obriy Publ. [Horizon Publ.], 2003, pp. 82-84.
 10. Lomtadze V.D. Inzhenernaja geologija. Inzhenernaja geodinamika. [Engineering geology. Engineering geodynamics]. Leningrad, Nedra [Subsoil Publ.], 1977, 479 p.
 11. Kuz'menko E. D., Vdovina E.P., Cheban V.D., Ljashhuk D.N. Nekotorye vyvody iz opyta provedenija geofizicheskih rabot na opolznevyh uchastkah [Some conclusions from the experience of geophysical work on the landslide areas]. Stroitel'stvo i tehnogennaja bezopasnost': sbornik nauchnyh trudov [Construction and technogenic safety: collection of scientific papers].Simferopol, KAPKS Publ., 2002, no. 6, pp. 127-130.
 12. Nikitin A.A. Teoreticheskie osnovy obrabotki geofizicheskoy informatsii [Theoretical bases of the processing of geophysical information]. Moscow, Nedra [Subsoil Publ.], 1986, 342 p.
 13. Kuz'menko E. D., Tarasov B.G., Gordijchuk N.V. O geomehanicheskoj prirode potencialov jelektricheskogo polja v zemnoj kore [About geomechanical nature of the potential of the electric field in the earth crust]. Geologija i razvedka [Geology and Exploration], 1991, no. 3, pp. 101-104.
 14. Semenov A.S. Jelektrorazvedka metodom estestvennogo jelektricheskogo polja [Electrics exploration by natural electric field]. Moscow, Nedra [Subsoil Publ.], 1980, 446 p.
 15. Harhalis N.R. Osobennosti projavlenija estestvennogo impul'snogo jelektromagnitnogo izluchenija na opolznevom sklone [Displays Features of natural pulsed electromagnetic radiation on the landslide slopes], Geofizicheskij zhurnal [Geophysical journal], 1994. Vol. 16, no. 4, pp. 58-61.
 16. Cheban V.D. Kompleks heofizychnykh metodiv prohnozuvannya zsuviv na prykladi Zakarpattya. Avtoreferat dysertatsiyi kandydata heolohichnykh nauk [Complex geophisical methods of the landsliedes prognozing case studies from the Transcarpathians. Author's abstract of dissertation of geological sciences candidate]. Ivano-Frankivsk, 2002, 183 p.