Discrete formation of “shale” gas reservoirs in exfiltrate catagenesis

2013;
: pp. 61-67
1
Institute of geology and geochemistry of combustible minerals of NAS of Ukraine
2
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Ukrainian Academy of Sciences

The dynamics of “shale” gas reservoirs formation in the processes of exfiltration catagenesis was showed. Several types of hydrocarbon reservoirs were distinguished. These reservoirs in different parts of clayey complexes were forming not simultaneously and differ by individual way of structure and fluid regime evolution. In connection with latter it is necessary to use the individual approach to oil-gas extracting works in each specific situation.

 1. Alekseev A.D. Priroda rezervuarov nefti v bazhe-novskoj svite na zapade Shirotnogo Priob'ja // Avtoref. dis... kand. geol.-min. nauk. – M: MGU/ wiki/web/ru.
 2. Bochkarev A.V., Evik V.N. Priroda anomal'nyh jav-lenij v bituminoznyh glinah nizhnego maj-kopa Central'nogo Predkavkaz'ja // Litol. i pol. iskop. – 1990. – № 1. – S. 59–67.
 3. Burjakovskij L.A., Dzhafarov I.S., Dzhevanshir I.D. Modelirovanie sistem neftegazovoj geologii – M.: Nedra, 1990. – 295 s.
 4. Vasil'chenko A.A. Model' formirovanija raponos¬nyh linz i mehanizm rapoprojavlenij // Nef¬tjanaja i gazovaja pr-t'. – 1988. – № 2. – S. 20–22.
 5. Geohimicheskie aspekty migracii uglevodorod-nyh sistem i sovremennaja tektonicheskaja ak-tivnost' / V.A. Sidorova, T.P. Safronova, E.G. Burova i dr. // Nauchno-prikladnye aspek-ty geohimii nefti i gaza. – M.: IGIRGI, 1991. – S. 100–105.
 6. Glebovskaja E.A. Modelirovanie processov kata-geneza organicheskogo veshhestva i neftegazoob-razovanie – L.: Nedra, 1984. – 139 s.
 7. Hryhorchuk K.H. Do problemy periodyzatsii katahe-nezu v konteksti suchasnykh modelei naftohazo-utvorennia // Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopa-lyn. – 2004. – № 3. – S. 16–24.
 8. Hryhorchuk K. Eksfiltratsiinyi katahenez. Holov¬ni protsesy ta naftoheolohichni naslidky // Heo-lohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. – 2008. – № 1 – S. 44–55.
 9. Hryhorchuk K. Osoblyvosti litofliuidodynamiky eks¬filtratsiinoho katahenezu // Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. –2010. – № 1 – S. 60–68.
 10. Dmitrievskij A.N., Beljankin N.A., Karakin A.N. Odin iz vozmozhnyh mehanizmov vospolnenija zapasov uglevodorodov // Dokd. RAN. – 2007. – T. 415, № 5. – S. 678–681.
 11. Zubkov M.Ju., Bondarenko P.M. Prognoz zon vto-richnoj treshhinovatosti na osnove dannyh sej-smorazvedki i tektonofizicheskogo modeliro-vanija // Geologija nefti i gaza – 1999. – № 11–12. – S. 31–40.
 12. Isaev G.D. Glubinnaja degazacija – pervoprichina vseh fljuidotektonicheskih i UV-migracion-nyh processov v zemnoj kore // Degazacija Ze-mli: geodinamika, geofljuidy, neft', gaz i ih paragenezy: Materialy Vserossijskoj konfe-rencii. – M.: GEOS, 2008. – S. 188–191.
 13. Kissin I.G Rol' fljuidov v formirovanii sdvi-govyh deformacij // M-ly dokl. Vseross. konf. “Tektonofizika i aktual'nye voprosy nauk o Zemle”. K 40-letiju sozdanija M.V. Gzov-skim laboratorii tektonofiziki. – M.: IFZ. 2008. – T. 2. – S. 34–40.
 14. Klubova T.T. Glinistye kollektory nefti i gaza. – M.: Nedra, 1988. – 157 s.
 15. Korobov A.D., Korobova L.A., Ahlestina E.F. Mineralogicheskie i paleotemperaturnye kri¬terii neftegazonosnosti riftogennyh osadoch¬nyh bassejnov // Izv. Saratov. un-ta. (Ser. Nauki o Zemle). – 2009. – T. 9. – Vyp. 2. – S. 28–35.
 16. Локтєв А.В., Павлюк М.І., Локтєв А.А. Перспек-тиви відкриття покладів “сланцевого” газу в межах Волино-Подільскьої окраїни Східноєв-ропейської платформи // Геологія і геохімія го-рючих копалин. – 2011. – (156–157) № 3–4. – С. 5–23.
 17. Lukin A.E. Rol' gidratoobrazovanija v formiro-vanii NGB // Sb-k dokl. UІІ Mezhd. konf. “Geo-dinamika, tektonika i fljuidodinamika nef-tegazonosnyh regionov Ukrainy”. – Simfero-pol'. – 2008. – S. 16–50.
 18. Lukin A.E. Slancevyj gaz i perspektivy ego do-bychi v Ukraine. Stat'ja 1. Sovremennoe so-stojanie problemy slancevogo gaza (v svete opyta osvoenija ego resursov v SShA) // Geol. zhurnal. – 2010. – № 3. – S. 17–33.
 19. Lukin A.E. O prirode i perspektivah gazonos-nosti nizkopronicaemyh porod osadochnoj obo¬lochki Zemli // Dop. NAN Ukraїni. – 2011. – № 3. – S. 114–123.
 20. Mykhailov V.A., Hladun V.V., Zeikan O.Iu., Che-pil P.M. Perspektyvy vidkryttia v Ukraini ne-tradytsiinykh rodovyshch nafty, poviazanykh zi slan¬tsevymy i flishovymy vidkladamy // Naftova i hazova promyslovist. – 2012. – № 1. – S. 55–58.
 21. Nikul'shin I.A. Struktura kollektorov bazhenov-skoj svity na primere Sahalinskoj i Vos-tochno-Sahalinskoj ploshhadej Zapadno-Sibirskogo neftegazonosnogo bassejna // Geologija nefti i gaza. – 2007. – № 5. – S. 38–43.
 22. Rozvytok rynkiv netradytsiinoho hazu u sviti ta perspektyvy Ukrainy // Tsentr Razumkova Na-tsionalna bezpeka i oborona. – 2011. – № 9. – S. 25–43.
 23. Solov'ev N.N. O prinuditel'nom uglevodorod-nom massoobmene v osadochnyh bassejnah // Degazacija Zemli: geotektonika, geodinamika, geofljuidy; neft' igaz; UV i zhizn'. M-ly Vseross. konf. s mezhd. uchastiem, posvjashhennoj 100-letiju so dnja rozhdenija P.N. Kropotkina. – M.: GEOS. – 2010. – S. 518–520.
 24. Cherskij N.V., Carev V.P., Soroko T.I., Kuzne-cov O.L. Vlijanie tektono-sejsmicheskih pro-cessov na obrazovanie i nakoplenie uglevo-dorodov. – Novosibirsk: Nauka, 1985. – 224 s.
 25. Jusupova I.F., Abukova L.A., Abramova O.P. Ka-tagennye poteri organicheskogo veshhestva po-rod kak faktor geodinamicheskoj destabiliza-cii // Novye idei v geologii i geohimii nefti i gaza: M-ly VII Mezhd. konf. – M.: GEOS. – 2005. – S. 500–502.
 26. Hyghes R.C., Davey R.C., C.D. Curtis Chemical re­activity of some reservoir illites: implication for petroleum production // Clay minerals. – 1989. – V. 24, № 2. – P. 445–458. https://doi.org/10.1180/claymin.1989.024.2.18
 27. Gale J.F.W., Reed R.M., Holder J. Natural fractures in the Barnett Shale and their importance for hy­draulic fracture treatments // AAPG Bulletin. – V. 91, № 4. – 2007. – Р. 603–622. https://doi.org/10.1306/11010606061
 28. Montgomery S.L., Jarvis D.M., Bowker K.A., Pollas­tro R.M. Mississippian Barnett Shale, Fort Worth basin, north-central Texas: Gas-shale play with mul­ti–trillion cubic foot potential // AAPG Bulletin. – V. 89, № 2 (February 2005). – P. 55–175. https://doi.org/10.1306/09170404042