Calculating of the geomagnetic fileld induction vector components on the Odessa magnetic anomaly region

2014;
: pp. 96-102
1
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
2
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
3
S. I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine

Calculation of Earth's magnetic field component is a very important task, which allows you to extract additional information from existing on the present moment the experimental magnetic data. In connection with complexity measurement power and angular components of the geomagnetic field experimental data available in limited quantities. In particular, for the territory of Ukraine for the epoch 2010 there are 67 points of the secular variation, which are usually located in areas with quiet geomagnetic field. Therefore it is very important to spatio-temporal interpolation of the data on areas of the complex nature of the geomagnetic field through the development of three-dimensional models of the crust and the calculation of these anomalous magnetic field vector. Object. The object of this work is to develop an algorithm and calculation of power ( Bx , By, Bz) and angular (D, J) components of the Earth’s magnetic field induction B scalar. Methodology. The internal Earth’s magnetic field is the vector sum of the nucleus field (main magnetic field) B0 and anomalous magnetic field ΔBa. Normal components of the Earth’s magnetic field B0, B0x, B0y, B0z are calculated according to the observatory, ground and satellite observations data at a certain age. For the anomalous magnetic field only the anomalies induction ΔBa module data is available. To calculate the components of the field for the studied area the field of Odessa anomaly 3D model was taken as a basis (considering the difficulty kind of anomaly field). All the components of B induction are calculated by usage of the above data, and program- developed algorithmic complex. Results. The power and angular components of the Earth's magnetic field induction module in the Odessa RMA and their dynamics in '62 (1950 -2012) are calculated. Scientific innovation. The algorithm and program-algorithmic software for the power and angular components calculating is firstly introduced; values of the Odessa anomaly components are received. Practical importance. The developed technique allows to calculate the full value of the Earth’s magnetic field induction components, their per time dynamics, and to view the contribution of crust sources in quantity of the observed magnetic field components.

 1. Blokh Yu.I. Teoreticheskie osnovy kompleksnoy magnitorazvedki [Theoretical bases of complex magnetic survey]. Moscow:2012g, 160 p. Available at: http://sigma3d.com/pdf/books/blokh-complex.pdf
 2. Kovalenko-Zavoys'kyy V.M., Ivashchenko I.M. Matematychne zabezpechennya interpretatsiyi polya ∆Ва rehional'nykh mahnitnykh anomaliy [Mathematical provision for interpretation of Ва field of regional magnetic anomalies]. Heofizychnyy zhurnal- Geophysical Journal, 2006, t.28., no.5, pp 18—30.
 3. Maksymchuk V.Yu., Orlyuk M.I., Trehubenko V.I.,Marchenko D.O., Nakalov Ye.F., Chobotok I.O. Rezul'taty komponentnykh vymiryuvan' mahnitnoho polya na merezhi punktiv vikovoho khodu 2005-2010 y. [The results of measurements of the magnetic field component on a network of the points of secular path 2005-2010 y.]. Heodynamika.-Geodynamics, 2013, no.2(15), pp. 219-222.
 4. Orlyuk M.I, Kovalenko-Zavoyskiy V.N.. Ivashchenko I.N., Marchenko A.V. Matematicheskoe i programmno-algoritmicheskoe predstavleniya i interpretatsii regional'nykh magnitnykh anomaliy s uchetom sferichnosti Zemli [Mathematical and algorithmic software for the interpretation of regional magnetic anomalies based for spherical Earth]. Materialy 35-y sessii Mezhdunarodnogo seminara im. D.G.Uspenskogo “Voprosy teorii i praktiki geologicheskoy interpretatsii gravitatsionnykh, magnitnykh i elektricheskikh poley”. Syktyvkar, 2008, pp. 231-234.
 5. Orlyuk M.I., Marchenko A.V., Ivashchenko I.N. K voprosu o raschete polnykh znacheniy vektora induktsii magnitnogo polya Zemli B [Calculation of the total values of the magnetic field vector for Earth]. Vtoraya mezhdunarodnoy konferentsii “Aktual'nye problemy elektromagnitnykh zondiruyushchikh sistem”. Kiev, 1-4 oktyabrya 2012g., Conference CD-ROM Proceedings, 3 pages.
 6. Orlyuk M.I., Marchenko A.V. Rozrobka 3D mahnitnoyi modeli zemnoyi kory Skhidno-Yevropeys'koho kratonu z vrakhuvannyam sferychnosti Zemli [Creation of 3D regional magnetic model of the East European Craton (EEC) for spherical Earth’s]. Heodynamika.-Geodynamics, 2011, no.2(11), pp. 224-227.
 7. Romenets A.A., Orlyuk M.I. Trekhmernaya magnitnaya model' zemnoy kory severo-zapadnoy chasti shel'fa Chernogo morya [Three-dimensional magnetic model of the Earth’s crust for northwest part of shelf of Black sea]. Xth International Conference on Geoinphormatics. Theoretical and Applied Aspects. 10-13 May 2011, Kiev, Ukraine. Paper 080. Conference CD-ROM Proceedings,4 pages.
 8. Starostenko V.I., Shuman V.N., Ivashchenko I.N., Legostaeva O.V., Savchenko A.S., Skrinik O.Ya. Magnitnye polya trekhmernykh anizotropnykh tel: teoriya i praktika vychisleniy [Magnetic field of three-dimensional anisotropic solids: theory and practice of calculations]. Fizika Zemli, 2009, no. 8, pp 20-30.
 9. Starostenko V.I., Shuman V.N., Pashkevich I.K., Legostaeva O.V., Savchenko A.S. Metody vosstanovleniya garmonicheskikh funktsiy po magnitnomu polyu ∆T i funktsiya V.N.Strakhova ∆S: obzor [Recovery methods of harmonic functions in the magnetic field ΔT and the function V.N.Strahova ΔS: an overview]. Fizika Zemli.    2013, no.1, pp. 151-160.
 10. Duma G., Leichter B., and MagNet Group (Bayer T., Brkis M.,Skontos A.,De Santis A., Demetresku C., Dobrica V., Dominici G.,Heida P., Horacek J., Korte M., Kultima J. Maksymchuk V., Mandea M., Macmillan S., Orlyuk M., Pajunpaa K., Popeskov D., Shanatan T., Srebrov B., Sugar D., Sulakova L., Thebault E., Vaczyova M., Valach F., Vuyic E.,  Welker E. Map of magnetic declination in Europe (2006)—CCGM-CGMW.Paris, France-www.ccgm.org —2012, 1Sh.
 11. Mandea M. and Purucker M. Observing, modeling, and interpreting magnetic fields of the solid Earth. Surveys in Geophysics, Vol. 26, No. 4. (July 2005), pp. 415-459, https://doi.org/10.1007/s10712-005-3857-x
 12. Olsen N, Hulot G, Sabaca T.J. Treatise on Geophysics. Volume 5.  Geomagnetism. The present Field. Volume editors:  Masaru Kono. Publisher at Elsevier., 2009.
 13. Orlyuk M., Romenets A., Sumaruk Yu., Sumaruk T. Space-temporal structure of the magnetic field in territory of Ukraine. Geophysical Journal, 2010, t.32, no. 4, pp 126-127.
 14. Purucker M. Planetary magnetic fields of the solar system. 2011. Available at:  http://planetary-mag.net/index.html/
 15. Valentyn Maksymchuk, Mykhailo Orlyuk, Viktor Tregybenko, Yurij Horodyskyy, Dmytro Marchenko. Ukrainian geomagnetic repeat station on work and results of the field work reduced to the epoch 2005.5//ANNALS OF GEOPHYSICS, 55, 6, 2012; doi: 10.4401/ag-5406. pp. 1161-1165 Available at: http://www.annalsofgeophysics.eu/index.php/annals/article/view/5406/6196