1(20), 2016

In this issue

(15 articles)
7 - 20
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.007
K. R. Tretyak, S. I. Dosyn
pp. 21 - 31
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.021
O. V. Lompas, R. Yakhtоrovych, I. Savchyn
pp. 32 - 39
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.032
P. D. Dvulit
pp. 40 - 49
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.040
A. L. Tserklevych, O. S. Zaiats, Y. Shylo
pp. 50 - 62
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.050
V. Hnidets, K. Hryhorchuk, L. Koshil, N. V. Tsyzh, M. B. Yakovenko
pp. 63 - 74
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.063
O. M. Kokhan, A. Rever
pз. 75 - 94
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.075
N. V. Batsevych, I. M. Naumko, L. K. Bilyk
pp. 106 - 118
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.106
S.Ya. Kril, I.M. Bubniak, Y.M. Vikhot, S. I. Tsikhon
pp. 119 - 132
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.119
H. L. Khamidov
pp. 133 - 143
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.133
V. Gadirov, K. V. Gadirov, A. R. Gamidova
pp. 155 - 161
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.155
P. V. Anakhov
pp. 162 - 169
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.162
Yu. P. Starodub , B. Ye. Kuplovskyi, T. B. Brych, V. I. Prokopyshyn, O. P. Oleshchuk, Ye. I. Oleshchuk
pp. 170 - 192
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.170
A. V. Nazarevych, L.Ye. Nazarevych, V. Shlapinskyi