1(20), 2016

In this issue

(15 articles)
O. V. Lompas, R. Yakhtоrovych, I. Savchyn
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.021
pp. 21 - 31
Yu. P. Starodub , B. Ye. Kuplovskyi, T. B. Brych, V. I. Prokopyshyn, O. P. Oleshchuk, Ye. I. Oleshchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.01.162
pp. 162 - 169