1(26)2019

In this issue

(7 articles)
V. Yu. Maksymchuk, O. Ya. Sapuzhak, S. A. Deshchytsya, О. І. Romanyuk, О. І. Pidvirnyj, V. V. Kolyadenko, V. R. Tymoschuk
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2019.01.076
pp. 76-89