1(28)2020

In this issue

(8 articles)
E. M. Kozlovskyi, V. Yu. Maksymchuk, D.V. Malytskyi, V. R. Tymoschuk, O. D. Hrytsai, N. B. Pyrizhok
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2020.01.062
62-70