3D magnetic models of the perspective diamond-bearing structures of the ingul geoblock of the Ukrainian Shield

2011;
: 27-29
1
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
2
S. I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine

Local geomagnetic criteria of the kimberlite and lamproite areas are considered. Theoretical magnetic model of the kimberlite (lamproite) pipe is presented. Magnetic field of the pipe or of its separate components is calculated. 3D magnetic models of the Zeleniy Gay, Gruzsk and Shchorsov areas of the Ingul geoblock of the Ukrainian Shield are developed.

  1. Bakarzhieva M.I., Orljuk M.I. Teoreticheskaja magnitnaja model' kimberlitovoj trubki // Geofizicheskij zhurnal. – 2007. – T. 29. – № 4. – S. 182–191.
  2. Krutihovskaja Z. A., Mel'nichuk E. V. , Slonickaja S. G., Orljuk M.I.  Regional'nye magnitnye anomalii jugo-zapadnoj chasti Vostochno-Evropejskoj platformy i melkomasshtabnoe prognozirovanie poleznyh iskopaemyh // Dopovіdі AN URSR. – 1985. – №4. – S. 36 – 41.
  3. Zavojskij V.N. Vychislenie magnitnyh polej ot anizotropnyh trehmernyh tel v zadachah magnitorazvedki // Izv. AN SSSR. Ser. Fizika Zemli. – 1978. – № 1. – S. 76–85.
  4. Orljuk M.I. Prostranstvennye i prostranst­venno-vremennye magnitnye modeli razno rangovyh struktur litosfery konti­nental'nogo tipa. — Geofizicheskij zhurnal — 2000 — №6, S. 148—165.
  5. Orliuk M.I., Bakarzhiieva M.I. Heomahnitni kryterii almazonosnosti  zemnoi kory ta 3D mahnitne modeliuvannia perspektyvnykh struktur Inhulskoho mehabloku Ukrainskoho shchyta// Heoloh Ukrainy.—2011 .— №1.—S.30—44.
  6. Orljuk M.I., Bakarzhieva M.I. Geomagnitnye kriterii i chislennoe magnitnoe modeli­rovanie perspektivnyh na almazonosnost' struktur // Geofizicheskij zhurnal. – 2006. – T. 28. – №5. – S.30–40.