Creting 3D magnetic model of crust of the East European craton for spherical Earth

2011;
: 224-226
1
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
2
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

3D magnetic model of crust of the  East – European Craton for spherical Earth have been created.

  1. Kovalenko-Zavoiskyi V.M. Ivashchenko I.M. Matematychne zabezpechennia interpretatsii polia ΔBa rehionalnykh mahnitnykh anomalii // Heofyzych. zhurn.—2006 .—t.28., №5.— S.18—30.
  2. Orliuk M.I., Marchenko A.V. Kartohrafichne zabezpechennia rozrobky 3D mahnitnoi modeli zemnoi kory Skhidno-Yevropeiskoi platformy (z vrakhuvanniam sferychnosti Zemli)//Heofizychni tekhnolohii prohnozuvannia ta monitorynhu heolohichnoho seredovyshcha. Materialy naukovoi konferentsii 6-10 zhovtnia 2008r., Lviv.—S. 154
  3. Pashkevich I.K., Markovskij V.S., Orljuk M.I., Eliseeva S.V., Mozgovaja A.P., Tarashhan S.A. Magnitnaja model' litosfery Evropy . — Kiev:Nauk.dumka,1990. — 168 s.
  4. Irina M. Artemieva1 and Walter D. Mooney. Thermal thickness and evolution of Precambrian lithosphere:A global study//Journal of geophysical research, vol. 106, no. B8, Pages 16, 387 –16,414, August,2001. https://doi.org/10.1029/2000JB900439