On the influence of electrostatic field on seismic waves

2011;
: 175-177
1
SGE «Ukrgeofizika»
2
Lviv Medical Institute
3
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics

We review and analyse the avaiable theoretical and experimantal studies of seismic signals under the influence of an external electrostatic field. It is shown that these effects can improve the quality of seismic data, and thus create new possibilities to study the physics of geoloical media. Further directions of the electroseismic research are discussed.

  1. Burak Ya.I., Chaplia Ye.Ia., Nahirnyi T.S., Chekurin V.F., Kondrat V.F., Chernukha O.Iu., Moroz H.I., Chervinka K.A. Fizyko-matematychne modeliuvan­nia skladnykh system. – Lviv: Spolom, 2004. – 264 s.
  2. Kondrat V.F. K issledovaniju mehanojelektromag­nitnyh processov v poristyh vodonasyshhen­nyh sredah vo vneshnem jelektricheskom pole // Problemy dinamiki vzaimodejstvija deformi­ruemyh sred. – Erevan: AN ArmSSR, 1987. – S. 166-170.
  3. Kondrat V.F. Rivniannia elektromahnitnoi mekhaniky porystoho nasychenoho seredovyshcha // Fizyko-matematychne modeliuvannia ta infor­matsiini tekhnolohii. – 2005. ‑ Vyp. 1. ‑ S.84-96
  4. Kondrat V.F., Tvardovska S.R. Vplyv zovnishnoho elek­trychnoho polia na parametry mekhanichnykh khvyl seismich­nykh chastot u porystomu nasychenomu seredovyshchi // Fizyko-matematychne modeliuvannia ta infor­matsiini tekhnolohii. – 2009. ‑ Vyp.10. ‑ S. 56-65
  5. Ljashhuk D.N., Bojko A.I., Bojko V.N., Frejk N.N. Sposob geofizicheskoj razvedki. A.s. 1045190 SSSR MKI G 01 V 3/08. ‑ № 3371404/18-85; Zajav. 23.12.81; Opubl. 25.06.1983. Bjul. № 36. – 2 s.
  6. Podberezhnyj M.Ju. Uprugie harakteristiki slabosvjazannyh geterogennyh sred, vozmushhennyh dejstviem postojannogo jelektricheskogo polja. // Geofizika: Doklady 38-39 mezhd. studencheskih konf. - Novosibirsk: RIC NGU. ‑ 2003. ‑ S. 73-83.
  7. Podberezhnyj M.Ju., Nefedkin Ju.A. Jelektrosej­smicheskie javlenija v fljuidonasyshhennyh gornyh porodah // Rossijskij geofizicheskij zhurnal. ‑ 2006. ‑ № 43-44. ‑ S. 103-108.
  8. Podberezhnyj M.Ju. Osobennosti vzaimodejstvija mnogofaznyh mikrostrukturirovannyh sred s akusticheskimi i jelektricheskimi poljami. – Avtoreferat na soiskanie uchenoj stepeni kandidata fiz.-mat. nauk. – Novosibirsk. ‑2009. – 17 s.
  9. Potapov O.A., Lizun S.A., Kondrat V.F., Ljashhuk D.N., Sejfulin R.S., Ermakov B.D., Portnjagin N.Je. Osnovy sejsmojelektrorazved­ki. – Moskva: Nedra, 1995. – 268 s.