Tectogenesis reconstruction of Kaniv Near-Dniper area on the base of structural-morphometric analysis

2011;
: 338-340
1
Lviv Ivan Franko National University; Taras Shevchenko National University of Kyiv
2
Taras Shevchenko National University of Kyiv
3
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Structural-morphometric analysis and study of Kaniv Near-Dniper relief with the using of the spatial analysis and modeling has been carried out. Base level and vertex hypsometry surfaces with different order have been created. There analysis allowed to define the phases of the relief evolution in this region. The relief evolution character during neotectonic stage has been described. 

  1. Ivanik O.M., Tustanovska L.V. Zastosuvannia kla­sychnykh metodyk strukturno-morfometrychnoho analizu dlia rekonstruktsii novitnoho tektohenezu na osnovi HIS // Visnyk Kyivskoho universytetu. Heolohiia. – Vyp. 53. – 2011. – S. 4-7.
  2. Filosofov V.P. Kratkoe rukovodstvo po morfo­metricheskomu metodu poiskov tektonicheskih struktur. − Saratov, 1960. – 68 s.
  3. Chernova I.Ju., Hasanov D.I., Zharkov I.Ja. [i dr.] Obnaruzhenie i issledovanie zon novejshih dvizhenij zemnoj kory instrumentami GIS // Arcreview. – №1 (32). – 2005.