2(21), 2016

In this issue

(11 articles)
A. L. Tserklevych, O. S. Zaiats, Y. Shylo
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.045
pp. 45 – 56
Y. Senkovskyi, V. Gnidets, K. Hryhorchuk, Y. Koltun, I. Popp, N. Radkovets, M. Moroz, P. Moroz, V. Rever, A. Rever, L. Balandiuk, O. Kohan, Y. Gayevska, G. Gavryshkiv, L. Koshil
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.084
pp. 84 – 100