2(21), 2016

In this issue

(11 articles)
pp. 36 – 44
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.036
М. Fys, М. Yurkiv, А. Brydun, V. Lozynskyi
pp. 45 – 56
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.045
A. L. Tserklevych, O. S. Zaiats, Y. Shylo
pp. 71 – 83
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.071
N. T. Bilyk, l. V. Generalova, I. H. Yatsenko, V. B. Stepanov
pp. 84 – 100
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.084
Y. Senkovskyi, V. Gnidets, K. Hryhorchuk, Y. Koltun, I. Popp, N. Radkovets, M. Moroz, P. Moroz, V. Rever, A. Rever, L. Balandiuk, O. Kohan, Y. Gayevska, G. Gavryshkiv, L. Koshil
pp. 101 – 108
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.101
А. Honchar, S. Fedoseienkov
pp. 109 – 122
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.109
E. D. Kuzmenko , I. Kryvjuk, I. Kuznetsov , V. Zinchenko
pp. 123 – 133
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.123
S. Mychak, S. Kurylо, V. Belskyi, A. Murovskaya
pp. 134 – 143
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.134
D. Fedoryshyn, A. Trubenko, S. Fedoryshyn, Ya. Ftemov, Ya. Кoval