4-бром-1-аміно-9

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Розглянуто методики синтезу похідних 1-аміно-9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацену,
які можуть мати біологічну активність. На основі аналізу існуючих методик підібрані
умови проведення реакції нуклеофільного заміщення брому моноетаноламіном в 4-
бром-1-аміно-9,10-діокси-9,10-дигідроантрацен-2-сульфокислоті з максимальним
виходом. Склад і структуру одержаних сполук доведено методами фізико-хімічного
аналізу. The article is devoted to the methods of synthesis of 1-amino-9,10-dioxo-9,10-