5-dihydrofuran-3

Дослідження взаємодії солей тіосульфокислот з дихлормалеїновим ангідридом

З метою пошуку нових перспективних біологічно активних субстанцій досліджено
взаємодію солей тіосульфокислот з дихлормалеїновим ангідридом та синтезовано нові
S,S’-(2,5-діоксо-2,5-дигідрофуран-3,4-дііл) біс(4-заміщенібензентіо-сульфонати) та S-(4-
хлоро-2,5-діоксо-2,5-дигідрофуран-3-іл) 4-заміщенібензентіо-сульфонати. Нуклеофільне
заміщення галогенів проводили у різних розчинниках та за різних температурних умов з
солями аліфатичних і 4-заміщених ароматичних тіосульфокислот. Показано, що реакція