динаміка адсорбції

DYNAMIC OF ADSORPTION SEPERATION OF Сu2+AND Сr3+ CHROMIUM (ІІІ) IONS IN THE FIXED-BED COLUMN

The article presents experimental studies of the adsorption capacity of zeolite in relation to Cu2 + and Сr3 + ions in a column type apparatus. The comparison of theoretical calculations and the results of experimental studies of the process of compatible adsorption of copper and chromium ions on zeolite in dynamic conditions was presented. Experimental data of dynamics of adsorption of ion of cuprum and chromium zeolite in a column type apparatus were presented. The exhaustion time and breakthrough time for different sorts at different bed depth have been set.

Динаміка адсорбції іонів Сu2+та Сr3+ в апараті колонного типу

Представлено результати експериментальних досліджень динаміки сорбції та іонообмінного поглинання іонів купруму та хрому цеолітом у апараті колонного типу. Було проаналізовано існуючий теоретичний апарат для опису процесів адсорбції . Досліджено механізм процесу адсорбції і розроблено методи для ідентифікації експериментальних даних теоретичним моделям. Експериментально досліджено сорбційну ємність цеоліту щодо іонів купруму та хрому в динамічних умовах. Побудовано вихідні криві динаміки адсорбції іонів купруму та хрому цеолітом в апараті колонного типу.

Динаміка адсорбції a-оксіпропіонової кислоти в апараті колонного типу

Наведено результати експериментальних досліджень динаміки сорбції та
іонообмінного поглинання a-оксіпропонової кислоти цеолітом в апараті колонного
типу. Проаналізовано теоретичний апарат для опису процесів адсорбції . Досліджено
механізм процесу адсорбції і розроблено методи для ідентифікації експериментальних
даних теоретичним моделям. Експериментально досліджено сорбційну ємність цеоліту
щодо молочної кислоти в динамічних умовах. Побудовано вихідні криві динаміки
адсорбції a-оксіпропіонової кислоти цеолітом в апараті колонного типу. Встановлено