гумінові кислоти

Дослідження взаємодії гумінових кислот з іонами феруму, алюмінію і хрому

Досліджено взаємодію іонів Феруму, Алюмінію та Хрому з гуміновими кислотами за різних значеннь рН суміші. Концентрація  іонів металу, зв'язаних з гуміновою кислотою є пропорційною концентрації іонів металу у водному розчині при рН 3 та низьких концентраціях іонів металів. Відношення кількості іонів  Феруму, зв’язаних  з гуміновою кислотою, від кількості кислотних груп в гумінових кислотах більше 1.5, при високій концентрації іонів заліза в розчині. Це пов'язано з утворенням димерів іонів тривалентного Феруму та їх взаємодією з кислотними групами гумінових кислот.

Розроблення препаратів на основі гуматів та їх композицій з поверхнево-активними рамноліпідами для рослинництва

Отримано препарати на основі гумінових кислот, виділених з біогумусу, а також їх
композиції з біогенними рамноліпідними ПАР штаму Pseudomonas sp. PS-17. Показано,
що розроблені продукти при передпосівному обробітку насіння різних рослин (пшениці,
соняшника, сорго, гороху польового) сприяли значному підвищенню морфометричних
показників досліджуваних рослин. Результати роботи вказують на перспективність
використання створених препаратів на основі гумінових кислот та їх композицій з