мікроорганізми

Ефективність подачі газу при короткочасній дії кавітації на знезараження бактерій bacillus cereus у воді

Запропоновано подачу газів різної природи в реакційне середовище для знеза-
раження води від бактерій в умовах кавітації. Доведено, що подача газу впродовж
перших трьох хвилин процесу пришвидшує розбиття скупчень агрегатів у водному
середовищі в акустичних умовах, що пов’язано з утворенням додаткових зародків
кавітації порівняно із протіканням процесу за відсутності подачі газу. Встановлено, що у
початковий момент реакції енергія кавітації витрачалася на розбивання скупчень

Мікроорганізми як деструктори та індикатори токсичності гетероциклічних сполук

Розглянуто проблему забруднення природних об’єктів відходами техногенного
походження як накопичувачів токсичних хімічних сполук. Наведено дані щодо
кількості відходів роботи підприємств хімічної, гірничорудної, лісової та деревооб-
робної, машинобудівної, металургійної, будівельної, паливно-енергетичної, харчової та
легкої промисловостей України та вказано відсоток їх утилізації. Проаналізовано види
токсичності речовин та різні види мікроорганізмів, які здатні їх виявляти. Також

Дослідження впливу електромагнітних, постійних магнітних та акустичних полів на мікроорганізми

Досліджено вплив акустичного поля (АП) та двох типів магнітних полів –
електромагнітного поля (ЕМП) та постійного магнітного поля (ПМП) – на ріст та
розмноження бактерій Escherichia coli та Staphylococcus aureus, а також дріжджоподібних
грибів Candida tenuis. Встановлено, що бактерії і гриби по-різному реагують на дію ЕМП
та ПМП, що, очевидно, зумовлено особливостями їх будови, хімічного складу та
метаболізму. На E. coli ЕМП та ПМП мають тимчасово пригнічувальний вплив, що
проявлявся тільки у першу добу після опромінення. Дріжджі С. tenuis виявились