поліакриламід

RECEIPT FEATURES OF POLYACRYLAMIDE HYDROGEL DISPERSIONS FILLED WITH MAGNETITE

Magnetic hydrogels form a class of soft materials with remote controllable properties that have attracted great attention due to their applications in biomedical engineering, including tissue engineering, drug delivery and release, enzyme immobilization and cancer therapy.

TESTING OF MODIFIED POLYACRYLAMIDE FOR FLOCULATION OF CARBON WASTE AND COMPARISON EFFICIENCY TO FOREIGN ANALOGUES

Most industrial process processes involve the separation of liquid and solid phases. In many cases, these processes can be intensified by the aggregation of particles into aggregates under the action of coagulating and flocculating agents.

Technical polyacrylamides are widely used in water treatment, industrial wastewater treatment, for flocculation and floccular flotation.

APPLICATION OF PEROXIDATED POLYESCARIDES FOR THE OBTAIN OF HYDROGEL COMPOSITES

Today in the world deepened researches on the synthesis and study of theproperties of hydrogel materials are held due to their promising use in many fields,in particular in pharmaceutics, electronic devices and engineering, biomedicine,bioengineering. Physico-chemical properties of hydrogels, so the spheres of theirpossible use are determined by the nature of the polymer, the degree of structuring,the ratio of components of the polymer: water.

Оцінка ефективності піногасників для водних розчинів поліакриламіду та лауретсульфату натрію як основи мастильно-охолодувальних технологічних рідин

Досліджено кінетичні закономірності руйнування піни з допомогою силіконових олив та піногасників спиртового типу у водних розчинах поліакриламіду та лауретсульфату натрію, як аніонної поверхнево-активної речовини. На основі залежностей константи швидкості для початкових ділянок руйнування піни від концентрацій піногасників проведено оцінку ефективності  та вибір піногасників з врахуванням можливості утворення емульсій у системі водних мастильно-охолоджувальних технологічних рідин для обробки металів.

Синтез поліакриламіду з регульованою молекулярною масою

Здійснено експериментальні дослідження полімеризації акриламіду, ініційованої «окисно-відновною системою», в концентрованих водних розчинах. Синтезовано та охарактеризовано полімери акриламіду різної молекулярної маси. Встановлено умови отримання полімерів в присутності сполук різної природи, здатних до участі в процесах передачі ланцюга. Встановлено, що використання тіогліколевої кислоти та пропанолу-2 дозволяє отримувати широкий спектр полімерів з заданими молекулярними масами від 3 до 1200 кДа.

Синтез та властивості гетерогідрогелевих матеріалів

На основі проведених досліджень синтезовано глюкозочутливий матеріал у вигляді гідрогелевої тривимірної матриці із рівномірними включеннями дисперсної фази, а саме полістирольних латексних частинок. Утворення полімерного каркасу гідрогелю відбувалось за рахунок збалансованої кількості поперечних зшивок між поліакриламідом  та полі-N-гідроксиметилакриламідом. Встановлено, що за допомогою розміру і кількості полістирольних частинок можна забезпечувати рівномірність включення частинок дисперсної фази в матрицю гідрогелю. Проведено дослідження зміни властивостей одержаних матеріалів.

Одержання комплексних гідрогелів поліакриламіду, як основи косметичних засобів

Одержано комплексні гідрогелі, які можна застосувати при виробництві косметичних виробів. Дані композити були одержані на основі крохмалю і поліакриламіду, які ймовірно є біосумісними та нетоксичними. В ході даної роботи було отримано комплексні гідрогелі наповненні: йонами Ca2+ та Mg2+, калієм лимоннокислим.

Було досліджено кінетику набрякання та стійкість на стискування отриманих комплексних гідрогелів. Синтезовані композити можуть бути використані, як основи косметичних масок при створенні косметичних засобів.

 

Дослідження процесу осадження відходів вуглезбагачення в радіальних відстійниках

Наведено результати дослідження процесу розділення суспензій в промислових відстійниках Червоноградської збагачувальної фабрики з використаннямфлокулянтів на основі поліакриламіду. Описано процеси, що відбуваються всередині відстійника в залежності від способу та швидкості подачі суспензії та їх вплив на утворення горизонтальних та вертикальних течій. Проведено експериментальне дослідження поля концентрацій твердої фази суспензії по глибині та радіусу відстійника.

Обгрунтування складу водних технологічних мастильно-охолоджувальних рідин на основі поліакриламіду

Визначено критичну концентрацію міцелоутворення для водних розчинів
 поліакриламіду (ПАА) та промислового продукту Сульфороканол L270/1A (70% мас.

Міжмолекулярні взаємодії поліакриламіду та лауретсульфату натрію у водних розчинах

Досліджено міжмолекулярні взаємодії у водних розчинах поліакриламіду (ПАА) та
лауретсульфату натрію (ЛСН), як аніонної поверхнево-активної речовини (ПАР). На
основі вимірювання поверхневого натягу на межі “повітря-розчин”, електропровідності
та густини сумішей ПАА та ПАР підтверджено утворення асоціатів ПАР з
макромолекулами ПАА. За ізотермою поверхневого натягу визначено величину
критичної концентрації міцелоутворення ПАР, яка знаходиться в межах цієї величини
для аналогічних систем, які є відомими з літератури. Запропоновано узагальнюючу