полігон

Аналіз методів спрощення полігональних моделей 3D об'єктів

Проаналізовано основні ітераційні алгоритми спрощення 3D-полігональних моде- лей об’єктів з метою скорочення об’єму даних, що приводить до підвищення швидкості процесів їх передачі та візуалізації.

Проблема очищення фільтрату полігонів твердих побутових відходів та шляхи її вирішення

Досліджено основні проблеми, що виникають у сфері поводження з фільтратом
полігонів твердих побутових відходів. На основі даних про хімічний склад фільтрату
обґрунтовано необхідність встановлення локальних систем очищення фільтрату на
території полігону перед скиданням його в каналізаційну мережу та розроблено
принципову схему очищення фільтрату на прикладі Львівського полігону. Запропо-
новано ряд заходів щодо оптимізації поводження з твердими побутовими відходами, які

Проблеми очищення стічних вод від біогенних елементів та шляхи їх вирішення

Сполуки азоту належать до основних біогенних речовин, що містяться в стічних
водах. Перевищення концентрації цих елементів у водоймах спричиняє зменшення
вмісту розчиненого кисню, токсичний вплив на риб, збільшення біообростань, що
спричиняють корозію систем водопостачання, пришвидшений ріст водної біоти та
фітопланктону, що безпосередньо впливає на погіршення якості води. Вивчено основні
методи запобігання забрудненню водного басейну біогенними елементами стічних вод У