радикальна копо- лімеризація

Структуровані полімерні гідрогелі з вбудованими напівпровідниковими нанокристалами

Радикальною кополімеризацією гідрофільних мономерів у водному середовищі в присутності солей металу синтезовано структуровані гідрогелі, які містять катіони металу,  і, на їх основі одержано нанокомпозитні гідрогелі іn sіtu золь-гель синтезом напівпровідникових нанокристалів безпосередньо у гідрогелевих полімерних матрицях. Досліджено вплив йонів металу на кінетику кополімеризації та ступінь зшивки гідрогелю. Показано, що розмір нанокристалів напівпровідника значною мірою визначається густиною сітки гідрогелю.