Administrative and legal description of corruption in education

2014;
: pp. 27 – 33
Authors: 
Olha Skochylias-Pavliv

PhD (Candidate of Juridical Sciences), assistant professor, Department of Administrative and Iformation of Law, Lviv Polytechnic National University, 1/3 Kniazia Romana Street, Lviv, Ukraine

The article presents the types of corruption in the education sector by various criteria classifies each of these species. The analysis of types of corruption in the education sector will help develop effective measures to counteract them.

  1. Корупція та відповідальність за корупційні дії: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. проф. К. М. Левківського. – Львів: Астролябія, 2009. – 160 с.
  2. Мельник М. Протидія корупції: поняття, мета, напрями / М. І. Мельник // Право України. – 2002. – № 4. – С. 22–26.
  3. Миколенко А. И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учеб. пособ. – 2-е изд., доп. / А. И. Миколенко. – К.: Одиссей, 2006. – 352 с.
  4. Навчання у ВНЗ очима студентів: результати загальнонаціонального опитування студентів за даними Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва та фірми “Ukrainian Sociology Service” 2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. dif.org.ua.
  5. Ніколаєва О. Соціально-економічна оцінка негативних явищ у системі вищої освіти / О. Ніколаєва, В. Шамаєв. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.expert.in.ua.
  6. Про засади запобігання і протидії корупції: закон України № 3206-VI від 7 квітня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 44. – Ст. 1764.
  7. Прохоренко О. Я. Корупція по-українськи: сутність, стан, проблеми / О. Я. Прохоренко. – К., 2005. – 166 с.
  8. Скулиш Є. Прояви корупції в сучасних умовах / Є. Скулиш // Право України. – 2010. – № 11. – С. 213–228.
  9. Стеценко С. Г. Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми протидії: монографія / С. Г. Стеценко, О. В. Ткаченко. – К.: Алерта, 2008. – 168 с.
  10. Сфера освіти залишається однією з найкорумпованіших в країні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/news.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 782 (1): 27–33