Comparative analysis of the institution of inheritance by law Kievan Rus and independent Ukraine

2014;
: pp. 209 – 213
Authors: 
Mariya Dolynska

The article investigates the sources of law Kievan Rus and independent Ukraine that regulate Institute of inheritance. The author examines and analyzes the key provisions of the “Russian Truth”, the Civil Code of the USSR, the Civil Code of Ukraine concerning inheritance, circle heirs, including the right to a compulsory share of inheritance.

 1. Баранник Н. М. Наследование: законодательство, теория, практика / Н. М. Баранник, О. П. Синельник. – Х.: Издательство “Прометей-Прес”. – 2003. – С. 218.
 2. Благовісний С. Г. Історичні аспекти інституту спадкового права України / С. Г. Благовісний // Часопис Київ. ун-ту права. – 2006. – № 2. – С. 28–32.
 3. Бойко І. Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ-ХХ ст.): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Й. Бойко. – К.: Атіка, 2012. – 348 с.
 4. Буркацький Л. К. Спадкове право України: теорія, коментарі, практика, зразки заяв: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. К. Буркацький. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2008. – 382 с.
 5. Гуз А. М. Іс¬торія держави і права України. Джерела періоду Київської Русі: Навчальний посібник / А. М. Гуз. – К.: КНТ. – 2007. – 72 с.
 6. Достдар Р. Н. Рецепція права та правові традиції у сучасному спад¬ковому праві країни / Р. Н. Достдар // Право України, 2010. – № 6. – С. 117–121.
 7. Жилінкова І. В. Актуальні питання спадкового права України. Матеріали до семінару / І. В. Жилінкова. – Ксилон, 2009.
 8. Зайцев О. Право спадкування землі в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. Зайцев. – Х., 2000. – 20 с.
 9. Заїка Ю .О. Спадкове право: навч. посіб. / Ю. О. Заїка, Є. О. Рябоконь. – К.: Юрінком Інтер. 2009. – 351 с.
 10. Заїка Ю. О. Проблеми, що виникають при застосуванні спадкового законодавства / Ю. О. Заїка // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 3 (67). – С. 30–35.
 11. Заїка Ю. Право власності. Спадкове право: навч. посіб. / Ю. Заїка, В. Співак. – К.: Наук. думка, 2000. – 151 с.
 12. Кухарєв О. Є. Спадкове право України. Навчально-практичний посібник / О. Є. Кухарєв. – К.: ЦУЛ, 2012. – С. 222.
 13. Нелін О. І. Еволюція спадкового права в Україні (історико-правовий аспект): монографія / О. І. Нелін. – К.: ВПЦ “Київський ун-т”, 2009. – 365 с.
 14. Нелін О. І. Еволюція спадкового права в Україні (історично-правовий аспект): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / О. І. Нелін. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. – 39 с.
 15. Нелін О. І. Спадкове право України. Історико-правовий аспект: монографія / О. І. Нелін. – К.: Видавець Вадим Карпенко, 2008. – 344 c.
 16. Нелін О. Співвідношення сімейної власності і спадкування у Київській Русі / О. Нелін // Юридична України. – № 8. – С. 11–15.
 17. Підопригора О. А. Римське приватне право: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / О. А. Підопригора. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К.: Ін Юре, 2001. – 440 с.
 18. Ромовська З. В. Українське цивільне право. Спадкове право: підруч. / З. В. Ромовська. – К., 2009. – 264 с.
 19. Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, О. М. Клименко [та ін.]. – К., 2007. – 1216 с.
 20. Трифонов С. Спадкування землі в українських землях за Русько-Литовським правом / С. Трифонов // Підприємництво, господарство, право. – 2005. – № 11. – С. 86-87.
 21. Фурса С. Я. Спадкове право. Теорія та практика. Навч. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. – К.: Атіка, 2002. – 496 с.
 22. Харитонов Є. О. Цивільне право України: підручн. / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, О. В. Старцев – вид. 2, перероб. і допов.– К.: Істина, 2009. – 759 с.
 23. Чубатий М. Огляд історїї українського права / М. Чубатий. – Мюнхен, 1947. – Ч.1. – Вид. 111.
 24. Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского государства / С. В. Юшков. – М.: Госуд. изд-во юрид. лит-ры. – 1949. – 544 с.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 782 (1): 209–213