Legal monitoring with participation of public associations and scientific institutes

Authors: 
Ihor Onyshchuk

Issues of attraction of public associations and scientific institutes of the legal monitoring. It is proved that the results of the legal monitoring with attraction of public associations and scientific institutes should become the basis for amending of the state authorities in the ongoing work, during strategic planning and definition of priority directions of social development.

 1. Боринська О. Моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії / О. Боринська // Політичний менеджмент. – №1(34). – 2009. – С. 79–86.
 2. Висновки за результатами проведення Моніторингу стану незалежності суддів в Україні-2012, його обговорення на “круглому столі” та на засіданні Ради суддів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/ 969076/visnovki1.
 3. Довженко Є. В. Поняття та завдання правового моніторингу / Є. В. Довженко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. – 2012. – Вип. 10. – С. 627–631.
 4. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 11. – Ст. 132.
 5. Использование современных юридических технологий (оценка регулирующего воздействия, правовой мониторинг, правовое прогнозирование) в механизме принятия управленческих решений // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ, 2012 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2012/VSF_NEW2013....
 6. Ініціатива, партнерство, відкритий уряд. Громадська оцінка першого року впровадження (липень 2013). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ogp.gov.ua/sites/.../First%20year_cs_ 19_07_2013.pdf.
 7. Купрій В., Паливода Л. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади: навч. посіб. / В. Купрій, Л. Паливода. – К.: Макрос, 2011. – 200 с.
 8. Методические рекомендации по проведению правового мониторинга нормативних правових актов и по подготовке Концепций и проектов НПА. – [Электронный ресурс]. – Режым доступа: http://www.minjust.kz/ru/node/15896.
 9. Миронов С. М. Теория и практика мониторинга правового пространства и правоприменительной практики: итоги и перспективы / С. М. Миронов // Вестник Совета Федерации. Мониторинг права в Российской Федерации. – 2006. – № 4, 5. – С. 8–13.
 10. Об утверждении Правил ведения мониторинга подзаконных нормативних правових актов. – [Электронный ресурс]: постановление правительства Республики Казахстан от 25.08.2006 г. № 817.– Режим доступа: http://www.ru.government.kz/docs/h060817 – 2 htm.
 11. Об образо¬вании центра по мониторингу за регистрацией нормативно-правових актов. – [Электронный ресурс]: указ Президента Республики Узбекистан от 15 декабря 2005 г. № ПП – 237. – Режим доступа: http://www.minjust.uz.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/671-2012-п.
 13. Савин М. Мониторинг права в оценках общественого мнения / М. Савин // Мониторинг права в Российской Федерации: Вестник Совета Федерации. – М. – 2006. – №4 (5). – С. 109–112. Теорія держави і права: навч. посіб. / С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 2013. – 348 с.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 139–146