Development of torture in the ukrainian lands

Authors: 
Mariya Koval

This paper examines the historical development of the Ukrainian lands torture and connection with the criminal procedure law, and the importance of torture by various sources.

 1. Електронний ресурс: http://ord-ua.com/2012/06/05/tsaritsya-dokaziv-ukrayinskij-variant/?page=2.
 2. Електронний ресурс: http://kassiopeya.com/scripts/ajax.php?task=look_inside&id=y3mfurkvobxme.
 3. Електронний ресурс: [http://ru.tsn.ua/analitika/tsikavi-knizhki-z-vahtangom-kipiani-4.html.
 4. Финальный отчет по результатам социологического исследования, проведенного в рамках проекта “Кампания против пыток и жестокого обращения в Украине” под эгидой Европейской Комиссии Совета Европы [текст] / Харьк. ин-т социал. исслед. – Х., 2004. – 62 с.
 5. Збірник даних судової статистики щодо розгляду судами України кримінальних справ, кількості та структури засуджених осіб у 2001–2010 роках. – Електронний ресурс. – http://sc.gov.ua/ua/sudova statistika.html.
 6. Злочинність в Україні: стат. зб. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2011. – 118 с.
 7. Єдиний звіт про злочинність за 12 місяців 2007 року [Текст]. – К. : Департамент інформ. технологій МВС України, 2008.
 8. Єдиний звіт про злочинність за 12 місяців 2008 року [Текст]. – К. : Департамент інформ. технологій МВС України, 2009.
 9. Єдиний звіт про злочинність за 12 місяців 2009 року [Текст]. – К. : Департамент інформ. технологій МВС України, 2010.
 10. Бантишев О. Ф. Пастка для еліти / О. Ф. Бантишев, А. В. Селюк. – К.: Нора-Друк, 2004. – 290 с.
 11. Курс кримінально-виконавчого права України. Загальна та особлива частини: навч. посіб. / О. М. Джужа, В. О. Корчинський, С. Я. Фаренюк, В. Б. Василець; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 302 с.
 12. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Современное написание: в 4 т. / В. И. Даль. – М. : ООО “Изд-во Астрель”, 2003. – Т. 3 : П. – М. : ООО “Издательство Астрель”, 2003. – 921 с.
 13. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.
 14. Телесніцький Г. Н. Кримінально-правова характеристика катування за законодавством України та інших країн. – [Електронний ресурс] // irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.
 15. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., перероб. та доп. – К. : Юридична думка, 2012. – 1316 с.
 16. Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України : Закон України від 15 квітня 2008 р. № 270-VI // [Електронне видання]. – Законодательство Украины. – 2008. – № 12 : (Правова серія “Інфодиск”). – К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2008. – Систем. вимоги: Pentium-233; 32 Mb RAM; CD-ROM Windovs 98/2000/NT/XP. – Назва з контейнера.
 17. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984 р. – [Електронний ресурс] // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_085./zakon2.rada.gov.ua/laws/sho....
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 251–255