The human right to die in natural way as part of the right’s to life content (modern Orthodox ideas in the light of international standards)

Authors: 
Solomiya Tsebenko

The article focuses on the human right for life, especially to human rights to be die in a natural way. Such important questions as euthanasia, capital punishment (death penalty) and premeditated murder are analyzed in the article. The article analyzes the modern 163 interpretation of the Orthodox Church appointed on the issue, mentioned before. This interpretation is also compared with international standards; similar and distinctive features are detected by the way.

 1. Основи соціальної концепції Української Православної Церкви [Електронний ресурс]. – К. : Інформаційно-видавничий центр УПЦ, 2002. – 80 с. – Режим доступу : bogoslov-club.org.ua/?p=1698#more-1698.
 2. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека [Электронный ресурс] : (документ принят на пленарном заседании Архиерейского Собора Русской Православной Церкви ; 26 июня 2008 г.). – Режим доступа : http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html.
 3. Церква і світ на початку третього тисячоліття : Декларація Ювілейного помісного собору Української Православної Церкви Київського Патріархату, присвяченого святкуванню 2000-ліття Різдва Христового 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.risu.org.ua/ukr/resourses/ religdoc/uockp_doc/uockp_socdoc.
 4. Вінгловська О. Право дитини на життя як одне з фундаментальних прав людини [Електронний ресурс] / О. Вінгловська, К. Демиденко // Медичне право. – 2009. – Січень–лютий. – № 1 (57). – С. 46–48. – Режим доступу : http://www.health-medix.com/articles/misteztvo/2009-03-24/46-48.pdf.
 5. Гладун З. Право людини на життя і проблеми його юридичного забезпечення в Україні / З. Гладун // Український часопис прав людини в Україні. – 1994. – № 1. – С. 47–54.
 6. Глушков В. О. Евтаназія / В. О. Глушков // Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко [та ін.]. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1999. – Т. 2 : Д–Й.
 7. Кашинцева О. Право пацієнта на духовну підтримку : принцип толерантності в біоетичній доктрині / О. Кашинцева // Право України. – 2011. – № 1. – С. 196–198.
 8. Рабінович П. М. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 464 с.
 9. Романовский Г. Б. Гносеология права на жизнь / Г. Б. Романовский. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 370 с.
 10. Стефанчук Р. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи / Р. Стефанчук // Право України. – 2003. – № 11. – С. 115–119.
 11. Хім’як Ю. Б. Захист права на життя у практиці Європейського суду з прав людини / Ю. Б. Хім’як // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 4 – С. 336–344. – (Сер. юридична).
 12. Шевчук С. Європейська правова традиція в Україні і скасування смертної кари / С. Шевчук // Практика Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі. – 2002. – № 1. – С. 213–227.
 13. Колодій А. М. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Правова єдність, 2008. – 350 с.
 14. Кушніренко О. Г. Права і свободи людини та громадянина : навч. посіб. / О. Г. Кушніренко, Т. М. Слінько. – Х. : Факт, 2001. – 440 с.
 15. Звернення Освяченого Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату до українського народу на захист життя дитини і щодо гріха вбивства ненароджених дітей : від 12 лип. 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/uockp _doc/34667/.
 16. Звернення Християнських Церков України до держави та українського народу : від 1 черв. 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://risu.org.ua/ua/index/resourses/ church_doc/ecumen_doc/33515.
 17. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : від 16 груд. 1966 р., ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/995_043.
 18. Гом’єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Донна Гом’єн ; пер. з англ. Т. Іванченко, О. Павличенка. – Львів : Кальварія, 2000. – 182 с.
 19. Европейские церкви участвуют в полемике по эвтаназии в Совете Европы [Электронный ресурс] (Афины, 10 февр. 2004 г.) – Режим доступа : http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/ 40561.htm.
 20. Христодул. Церковь и проблема эвтаназии [Электронный ресурс] : (выступление на научном симпозиуме в г. Фессалоники ; 17 мая 2002 г.) / Христодул, Архиепископ Афинский и всея Эллады. – Режим доступа : http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/40555.htm. – Церковь и проблема эвтаназии.
 21. Димитрій. Духовне відродження українського суспільства в умовах глобалізації світу [Електронний ресурс] : (доповідь на Всеукраїнському Помісному Соборі Української Православної Церкви Київського Патріархату 15 липня 2004 р.) / Димитрій, архієпископ Переяслав-Хмельницький. – Режим доступу : http://old.risu.org.ua/ukr/resourses/ religdoc/uockp_doc/uockp_council-dimitriyreport2004.
 22. Цивільний кодекс України : від 16 січ. 2003 р. ; станом на 25 квіт. 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
 23. Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Прітті проти Сполученого Королівства” (Case of Pretty v. The United Kingdom) : від 29 квіт. 2002 р. // Практика Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі. – 2002. – № 2 (14). – С. 145–150.
 24. Приветствие Архиепископа Христодула по поводу всемирного саммита религиозных лидеров в Москве [Электронный ресурс] : (Афины, 4 июля 2006 г.). – Режим доступа : http://www.pravoslavie.ru/ orthodoxchurches/41223.htm.
 25. Справа Сорінга [Електронний ресурс] // Практика Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі. – 2001. – № 3. – Режим доступу : http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=407.
 26. Дженіс М. Європейське право у галузі прав людини : джерела і практика застосування / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі ; пер. з англ. – К. : АртЕк, 1997. – 624 с.
 27. Цебенко С. Б. Сфера застосування права на життя за Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950 р. / С. Б. Цебенко // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Сер. “Юрид. науки” / за заг. ред. О. І. Сушинського. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2006. – Вип. 1. – С. 68–73.
 28. Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Велікова проти Болгарії” (Velikova v. Bulgaria) : від 18 трав. 2000 р. // Практика Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі. – 2000. – № 2 (6). – С. 150–153.
 29. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. де Сальвиа. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 1071 с.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 162–167