Methods of implementation the right to access to public information

Authors: 
Olha Skochulias-Pavliv

The article examines methods of implementation the right to access to public information. The author of the article distinguishes methods and forms of access to public information. The article researches the gist of active and passive methods of the right to access to public information.

Тептюк Є. П. Конституційно-правове визначення поняття права на доступ до публічної інформації / Є. П. Тептюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Юриспруденція”. – 2014. – № 7. – С. 85–87.
Тептюк Є. П. Форми реалізації конституційного права громадян на доступ до публічної інформації / Є. П. Тептюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 1. – Том 1. – С. 78–82.
Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
Головенко Р. Б. Доступ до публічної інформації : посібник із застосування “трискладового тесту” / Р. Б. Головенко, Д. М. Котляр, Д. М. Слизьконіс ; за заг. ред. Д. М. Котляра. – К. : ЦПСА, 2014. – 152 с.
Новий тлумачний словник української мови у трьох томах / укладачі В. Яременко, О. Сліпушко. – Т. 3 : П-Я. – К. : Аконіт, 2008. – 864 с.
Маштак К. С. Поняття адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації / К. С. Маштак // Право і суспільство. – 2011. – № 6. – С. 132–137.
Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України “Про доступ до публічної інформації” / М. В. Лациба, О. С. Хмара, В. В. Андрусів та ін. ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – 2-ге вид. допов. – К. : Агентство “Україна”, 2012. – 164 с.
Карась Є. Проблематика доступу до публічної інформації в громадянському суспільстві України / Є. Карась // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 73. – С. 340–342.
Садовська А. Л. Посилення гарантій права на доступ до публічної інформації в системі комунікацій між державою та громадянами / А. Л. Садовська // Актуальні проблеми державного управління. – 2013. – № 2. – С. 169–177.
Харечко І. З. Доступ до публічної інформації в умовах інформаційного суспільства: поняття, механізми / І. З. Харечко // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України : матеріали I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Луцьк, 14–15 травня 2013 р.) : в 2 т. ; під заг. ред. А. М. Митко. – Т. 1. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – С. 114–120.
Фурман І. Г. Види та особливості оприлюднення публічної інформації СБУ / І. Г. Фурман // Форум права. – 2013. –№ 3. – С. 699–705 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2013-1/13covcac.pdf.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 76–80